12-11-10

FOD Justitie: Klachtenbehandeling

réforme.jpg

 

1. Klacht: Mijn rechtszaak sleept reeds lang aan. Kan de Minister tussenkomen?

Typeantwoord van de Minister :

Het grondwettelijk principe van de scheiding der machten staat de Minister van Justitie, lid van de uitvoerende macht, niet toe om op gelijk welke wijze tussen te komen in hangende gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht behoren.

Evenwel, in het kader van de bevordering van een goede werking van de rechtsbedeling, heeft de Minister uw brief toch overgezonden aan de procureur-generaal bij het Hof van beroep te X.

Mocht hij nog voor u belangrijke informatie bekomen, dan zal hij u terug aanschrijven."

 

2. Klachten m.b.t. de echtscheidingsproblematiek (bezoekrecht, hoederecht, alimentatiegelden, sociale onderzoeken die uitblijven...) Kan de Minister tussenkomen?

Typeantwoord van de Minister :

Zelfde typeantwoord als voor klachtencategorie 1.

 

3. Klachten over seponeringen (b.v. : " het parket klasseert mijn klacht op lichtzinnige wijze")

 

Typeantwoord van de Minister :

" Het seponeren van een dossier betreft een soevereine beslissing van het parket op grond van de haar voorhanden zijnde gegevens en in functie van de prioriteiten van het strafrechtelijk beleid. Dergelijke beslissing tot seponeren spreekt zich echter niet uit over de schuldvraag en is allerminst definitief. Zo kan het dossier eventueel heropend worden op grond van nieuwe elementen (tenzij de feiten verjaard zouden zijn).

Het staat u altijd vrij om u burgerlijke partij te stellen (b.v. voor de onderzoeksrechter) of een procedure voor de burgerlijke rechtbank in te leiden. Wellicht is het nuttig u hierin te laten bijstaan door een advocaat. "

4. Diverse klachten over advocaten

Typeantwoord van de Minister :

" Als Minister van Justitie kan ik in een conflict met uw advocaat niet tussenkomen noch een persoonlijk standpunt innemen.

Indien u meent dat uw advocaat u schade heeft veroorzaakt door professionele fouten, biedt de wet u de mogelijkheid desgevallend een vordering in aansprakelijkheid in te stellen. Voor strafrechtelijke klachten is het parket bevoegd. Voor tuchtrechtelijke aspecten tenslotte zijn de stafhouder en de Raad van de Orde van Advocaten bevoegd. " 

5. Klachten over stafhouders (" b.v. : de stafhouder behandelt mijn klacht over een advocaat niet naar behoren ")

Typeantwoord van de Minister :

"Als Minister van Justitie mag ik geen standpunt innemen t.a.v. de grieven die u uit over de stafhouder.

Maar om u toch enigszins te helpen wijs ik u op artikel 457 van het Gerechtelijk Wetboek : De Raad van de Orde neemt, door toedoen van de stafhouder, kennis van de tuchtzaken, hetzij ambtshalve, hetzij op klacht, hetzij op schriftelijke aangifte door de procureur-generaal.

Daarom staat het u vrij een klacht te richten tot de Procureur-generaal bij het Hof van beroep te X onder verwijzing naar artikel 457 Gerechtelijk Wetboek."

6. Klachten over boetes (" b.v. : het bedrag van de boete ligt te hoog, onterechte boete...)

Typeantwoord van de Minister :

" Briefschrijvers die niet akkoord gaan met een opgelopen administratieve boete of met de intrekking van hun rijbewijs, worden gevraagd zich in verbinding te stellen met het parket of de instantie van welke de boete uitgaat."

 

http://www.just.fgov.be/nl_htm/informatie/info_klachten/k...

11-11-10

Open Brief aan Jef Vermassen

justice2.jpgBrugge, 8.2.2010

 

Geachte Heer Vermassen,

 

Aangezien het bijna tijd is om mijn woorden in daden om te zetten, (mail naar u gestuurd i.v.m. kennisname met mijn persoon), voel ik mij ertoe verplicht u deze brief te schrijven. 

deze brief zal een paar onderwerpen bevatten waarmee ik u, in persoon als raadsheer van de ouders van Annick Van Uytsel, op een later tijdstip in een procedure zal aanvallen, alsook zal het info bevatten over een andere moordzaak.

Het zal je ook een beetje een beeld geven over hoe ik de zaken aanpak of hoe ik bijvoorbeeld tot die hypothese ben gekomen, de hypothese gestuurd per fax naar Moordzaken Brussel t.a.v. John Michiels.

Ongetwijfeld heb je dit laatste al ingekeken (en bestudeerd) en de reden van mijn vaststelling tot deze ligt voor een groot stuk bij uw opmerkelijk optreden vlak na de persconferentie waarbij de bekentenissen van Ronald Janssen de wereld werden ingestuurd en waarbij je op hetzelfde moment uw 'moment van glorie' aan het gerechtsgebouw van Dendermonde beleefde, maar daar zal ik later op weerkomen.

Toen ik uw boek heb gelezen, 'Moordenaars en hun motieven', was ik de volgende mening toegedaan. Een verzameling van andermans informatie door onderzoek gecombineerd met een egocentrisch toetsgevoeligheid van u uit.

Mijn excuses voor mijn mogelijk controverse mening, waarschijnlijk ligt het aan mijn persoon omdat ik de dingen soms nogal zwart-wit bekijk.  Begrijp me niet verkeerd, waarschijnlijk zal het veel 'input' zijn voor mensen die in zeer geringe mate met die materie in aanraking komen en zodoende de doelgroep waarbij deze was op afgesteld.

Waarom ik over dit boek begin, ligt voor een groot stuk aan uw verklaringen die u, op het moment van de bekentenissen van Ronald Janssen, voor de camera hebt afgelegd.

Door dit gebeuren heb je je een paar keer, in dezelfde tijdspanne van het interview, niet alleen uzelf schuldig gemaakt aan leedvermaak en sensatiezoeken, in persoon als advocaat, maar heb je ook een joekel van een fout gemaakt die ik zeker zal opnemen in de procedure.

Je stond daar eventjes te vertellen hoe goed je het dossier wel kende an aan de hand daarvan tot de conclusie gekomen bent dat je vrij zeker was dat Janssen de moordenaar was.  Ook moest je het nieuws maken van gesprekken die gebeurd zijn tussen advocaat en cliënt, over uw persoonijke mening welk profiel de moordenaar volgens u zou hebben, niettegenstaande  dat je al die tijd daarover gezwegen hebt en alleen maar na de doorbraak in deze zaak even de wereld hebt ingestuurd.  Ook stond je blijkbaar mijn hypothese perfect af te lezen aangezien ik deze al meer dan 7 maanden geleden heb geschreven.  Voordien was er niemand in geslaagd zo'n profiel op te stellen + de gebeurtenissen op het tijdstip van de moord.

Als we er dan uw kennis van het dossier erbij nemen op het moment dat het parket kort daarna een persmededeling doet, dat ze aan de hand van labo-onderzoek Janssen in verband kunnen brengen, ben je niet alleen deontologisch over de schreef gegaan, maar ook heb je het geheim van het onderzoek geschonden + was je bezig het onderzoek kapot te maken door uw eigen ego te moeten strelen.

En laat mij duidelijk zijn: jij hebt NIETS tot het onderzoek bijgedragen omdat het ten eerste niet tot uw taak behoort alsook kon je dat niet omdat er tot en met 2 januari 2010 niets in het dossier was dat Janssen als verdachte in kon staan.

Maar nu terug naar de hypothese.  Over het beschreven profiel bestaat geen discussie.  Dit was een voltreffer! Op de beschrijving hoe hij deze moord heeft gedaan of hoe het gegaan is, zullen we nog eventjes moeten wachten.

Ik denk dat die naam die ik erbij geschreven heb, vraagtekens oproept.  HENRY i.p.v. Ronnie.  Deze is eenvoudig te verklaren.  Ik kreeg namelijk een beeld binnen dta zich afspeelde in zijn stamcafé waarbij iemand hem 'proost' wenste bij het laatste rondje, 'Proost Ronnie', waarbij ik ervan uitging dat zijn naam Henry was.

Ik ben dus gevloerd door een streekdialect.

Ook zal ik er maar bij zeggen dat ik in een gesprek met John Michiels (telefonisc) tot de afspraak ben gekomen dat ik niet het werk zal doen van Dienst Moordzaken doordat ik mij uitsluitend tot een geschreven hypothese zal beperken, niettegenstaande dat het hen vrij stond meer informatie te vragen over de moordenaar.

Dit was trouwens de enige opdracht die mij gevraagd was: Wie vermoordde Annick Van Uytsel ?

Waarom zou ik mij trouwens 100% geven als in een andere zaak de grondwet met de voeten wordt getreden ?

Heb het eigenlijkin deze bewoordingen telefonisch gezegd: 'de zaak Annick Van Uytsel is geen prioriteit voor mij.'

Om terug te komen op het recht dat ik al dan niet zal opnemen, zoals beschreven in de mail destijds, heeft meer te maken met het feit dat een hypothese in de zaak Annick Van Uytsel, van mijn persoon, eerder negatief is voor de vader van uw zakenpartner, met name Mevr. Cottyn.  De reden hiervoor is zeer simpel na te gaan op de blog die ik in de mail destijds heb meegegeven.

Deze zaak heeft natuurlijk prioriteit voor mij persoonlijk en waarbij ik tegelijkertijd het rechtsgebied Antwerpen alsook Turnhout en deels een ander rechtsgebied moest lamleggen.

De reden daarvoor moet je maar zoeken bij de kennissen van een persoon in de x-dossiers alsook in mijn zaak, Antoine Vanden Bogaert.

De geschiedenis heeft aangetoond, ten tijde van de x-dossiers, dat je eerst de bescherming moet wegnemen indien je zo iemand juridisch zou willen aanvallen.

Tgelijkertijd  toon ik op de meest gruwelijke manier aan, kinderlijken op dat domein te Grobbendonk, dat het woordje 'democratie' alsook het woordje 'gerechtigheid' nooit heeft bestaan in België aangezien ik zonder al te veel problemen verschillende onderzoeksrechters, advocaten-generaal en grootrechters van corruptie kan beschuldigen alsook het zich schuldig maken aan pedofilie en moord op kinderen die vroeger als vermist zijn aangegeven nota bene !

Een klein voorbeeld: neem nu de kinderen van Tiny Mast.  Kim is destijds gevonden in de dokken te Antwerpen. Ken ligt op het domein.

In uw functie als raadsman zal je het toch met mij eens zijn dat het de meest hallucinante, perverse en gruwelijke situatie is als het Belgisch gerecht deze situatie van ontvoering en moord toestaat omdat het een paar postjes zal kosten voor sommige vooraanstaanden met een Belgisch paspoort.  En ondertussen maar het mooie weer verkondigen wanneer er binnenshuis een natuurramp op komst is.  En maak je maar geen zorgen !

Ik heb tijdens mijn verblijf in de gevangenis mij ook eens geconcentreerd  op de moordzaak Younes dat bij het parket van Doornik berust.  Doordat ik dit nu aan u mededeel, ben ik eens benieuwd wat je met deze kennis gaat doen.  Je bent de eerste waarbij ik deze kennis laat weten.   Aangezien je de logische redeneringen en motiveringeb, die je in je boek 'Moordenaars en hun motieven', zo mooi beschrijft, moet het geen probleem vormen om uw burgerplicht naar Doornik te richten en hen in kennis te stellen van mijn persoon of de ervaring via een hypothese van mijn persoon in een andere moordzaak.

Over hoe ik nu in godsnaam in de gevangenis van Brugge terechtgekomen ben sinds 5 september 2009, daarover moet je je ook geen zorgen maken.  Eind augustus 2009 heb ik via een mail het parket te Gent op de hoogte gesteld van de nog steeds niet gevonden lijken in dossier 109/96, de x-dossiers met als titularis O.R. Claeys te laten gelden.

Nu heeft niemand verklaard dat België een democratisch land is, dus was het veiliger en ook als paniekreactie van het parket, om 2 valse aanhoudingsmandaten uit te schrijven om mij monddood te maken.

Ik kan je al op voorhand zeggen dat je met een krachtig medium dat beter niet doet omdat er ondertussen al een nededeling is gedaan aan het adres van O.R. Claeys, ùeer bepaald 'schuldig verzuim met de dood tot gevolg': er is opnieuw een kind vermoord na sexuele mishandeling !

Maar hier heb je nu een betere kijk op de situatie.  Ik moet eerlijk bekennen dat ik benieuwd ben naar uw mening over gans deze materie en problematiek aangezien je veel ervaring hebt met moordzaken en als strafpleiter-criminoloog.   Daarom staat het u vrij om een reactie te geven of om eens een gesprek te hebben.

 

Met de meeste hoogachting,

 

Saey Stefaan

Penitentiair Complex Brugge

19:30 Gepost door Justice in Open Brieven, Vermassen | Permalink | Commentaren (7) | Tags: open brief, jef vermassen |  Facebook |