12-11-10

FOD Justitie: Klachtenbehandeling

réforme.jpg

 

1. Klacht: Mijn rechtszaak sleept reeds lang aan. Kan de Minister tussenkomen?

Typeantwoord van de Minister :

Het grondwettelijk principe van de scheiding der machten staat de Minister van Justitie, lid van de uitvoerende macht, niet toe om op gelijk welke wijze tussen te komen in hangende gerechtelijke procedures die uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht behoren.

Evenwel, in het kader van de bevordering van een goede werking van de rechtsbedeling, heeft de Minister uw brief toch overgezonden aan de procureur-generaal bij het Hof van beroep te X.

Mocht hij nog voor u belangrijke informatie bekomen, dan zal hij u terug aanschrijven."

 

2. Klachten m.b.t. de echtscheidingsproblematiek (bezoekrecht, hoederecht, alimentatiegelden, sociale onderzoeken die uitblijven...) Kan de Minister tussenkomen?

Typeantwoord van de Minister :

Zelfde typeantwoord als voor klachtencategorie 1.

 

3. Klachten over seponeringen (b.v. : " het parket klasseert mijn klacht op lichtzinnige wijze")

 

Typeantwoord van de Minister :

" Het seponeren van een dossier betreft een soevereine beslissing van het parket op grond van de haar voorhanden zijnde gegevens en in functie van de prioriteiten van het strafrechtelijk beleid. Dergelijke beslissing tot seponeren spreekt zich echter niet uit over de schuldvraag en is allerminst definitief. Zo kan het dossier eventueel heropend worden op grond van nieuwe elementen (tenzij de feiten verjaard zouden zijn).

Het staat u altijd vrij om u burgerlijke partij te stellen (b.v. voor de onderzoeksrechter) of een procedure voor de burgerlijke rechtbank in te leiden. Wellicht is het nuttig u hierin te laten bijstaan door een advocaat. "

4. Diverse klachten over advocaten

Typeantwoord van de Minister :

" Als Minister van Justitie kan ik in een conflict met uw advocaat niet tussenkomen noch een persoonlijk standpunt innemen.

Indien u meent dat uw advocaat u schade heeft veroorzaakt door professionele fouten, biedt de wet u de mogelijkheid desgevallend een vordering in aansprakelijkheid in te stellen. Voor strafrechtelijke klachten is het parket bevoegd. Voor tuchtrechtelijke aspecten tenslotte zijn de stafhouder en de Raad van de Orde van Advocaten bevoegd. " 

5. Klachten over stafhouders (" b.v. : de stafhouder behandelt mijn klacht over een advocaat niet naar behoren ")

Typeantwoord van de Minister :

"Als Minister van Justitie mag ik geen standpunt innemen t.a.v. de grieven die u uit over de stafhouder.

Maar om u toch enigszins te helpen wijs ik u op artikel 457 van het Gerechtelijk Wetboek : De Raad van de Orde neemt, door toedoen van de stafhouder, kennis van de tuchtzaken, hetzij ambtshalve, hetzij op klacht, hetzij op schriftelijke aangifte door de procureur-generaal.

Daarom staat het u vrij een klacht te richten tot de Procureur-generaal bij het Hof van beroep te X onder verwijzing naar artikel 457 Gerechtelijk Wetboek."

6. Klachten over boetes (" b.v. : het bedrag van de boete ligt te hoog, onterechte boete...)

Typeantwoord van de Minister :

" Briefschrijvers die niet akkoord gaan met een opgelopen administratieve boete of met de intrekking van hun rijbewijs, worden gevraagd zich in verbinding te stellen met het parket of de instantie van welke de boete uitgaat."

 

http://www.just.fgov.be/nl_htm/informatie/info_klachten/k...

Commentaren

Klachten justitie snel en efficiënt behandelen

door Stefaan Van Hecke (federaal parlementslid) op 25 maart 2010 in "Veiligheid en justitie"
Om de behandeling van de door de burger ingediende klachten over de rechterlijke orde te verbeteren, willen Stefaan Van Hecke (Groen!), Clotilde Nyssens (CDH) en Fouad Lahssaini (Ecolo) de klachtenbehandeling veranderen. Vandaag wordt in de Kamer hun wetsvoorstel gestemd waardoor voortaan een klacht niet langer bij het bevoegde gerecht moet ingediend worden. De burger zal dit nu ook rechtstreeks bij de Hoge Raad voor de Justitie kunnen doen. Deze zal dan de klacht aan het specifieke gerecht doorzenden. Daarnaast wordt de behandeling van die klachten verbeterd door een reeks procedureaanpassingen.

In de nasleep van de affaire Dutroux werd de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) opgericht om het vertrouwen van de burger in het gerecht te helpen herstellen. Reeds jaren is de HRJ vragende partij om te kunnen antwoorden op de verwachtingen van de rechtzoekenden. De HRJ stelt immers vast dat de rechtzoekende helemaal niet tevreden is over de manier waarop zijn klacht thans wordt behandeld.

Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen!), mede-indiener van het wetsvoorstel: “Met deze wet wordt de klachtenbehandeling hertekend vanuit het standpunt van de burger. Die hoeft niet het hele gerechtelijke apparaat te kennen om op de juiste plek klacht in te dienen. Met ons voorstel dient hij klacht in waar hij dat wil. Die worden dan gecentraliseerd bij de HRJ die kijkt of ze de klacht moet doorsturen, dan wel zelf behandelen.”

De indiener wordt uiteraard op de hoogte gebracht van de procedure die zijn klacht zal doorlopen. Binnen de drie maand moet de klacht behandeld zijn. Elke korpschef moet een procedure voor interne klachtenbehandeling vaststellen.

Wanneer op het einde van de rit de klager niet tevreden is over beslissing van de korpschef of de klacht niet binnen de termijn is behandeld, dan kan de klager zich richten tot de HRJ. Nieuw is ook dat de HRJ nu zelf klachten kan behandelen. In dat geval wordt de korpschef wel op de hoogte gebracht.

Om te voorkomen dat de HRJ overstelpt wordt met klachten, gelden enkele beperkingen. De HRJ zal zich niet bezighouden met:

klachten die behoren tot de strafrechtelijke of tuchtrechtelijke bevoegdheid van andere overheden;
klachten mbt de inhoud van een rechterlijke beslissing;
klachten waarvan het doel via het aanwenden van rechtsmiddelen kan worden bereikt;
klachten die al zijn behandeld en geen nieuwe elementen bevatten;
algemene verzoeken om inlichtingen of vragen over dossier die in behandeling zijn;
kennelijk ongegronde klachten.
“Dat deze hervorming er nu eindelijk komt, is een zeer goede zaak. Hopelijk draagt dit verder bij tot het herstel van het vertrouwen van de burger in de justitie. Het is daarom ook belangrijk dat de HRJ niet alleen de klachten zal behandelen, maar ook dat zij op basis daarvan aanbevelingen zal doen om de werking van het gerecht te verbeteren. Dit kan het rechtvaardigheidsgevoel enkel versterken,” besluit Kamerlid Van Hecke.

http://www.groen.be/actualiteit/Telex-klachten-justitie-snel-en-efficint-behandelen_1503.aspx

Gepost door: Yves | 12-11-10

De commentaren zijn gesloten.