07-08-09

Samenspanning van ambtenaren: Antwoord Comité P

Dit document is op sommige computers niet te zien

S. Saey

Commentaren

Het document is op de meeste computers niet te zien. Ik denk dat het te maken heeft met Windows Internet Explorer en de belgische politiediensten die het document niet op internet willen

Gepost door: sd | 08-08-09

Henri Berkmoes - Zaak Dutroux - protectieve mechanismen
Henri Berkmoes was in zijn vorig leven rijkswachtkolonel.
Hij speelde een grote rol in de hervorming van de politiediensten die tengevolge van de kritiek op de corruptie binnen de rijkswacht en gerechtelijke diensten in de Zaak Dutroux, werd doorgevoerd.
De hervorming van de politiediensten werd niet direct een sukses. Het Comité P, het orgaan dat de werking van de politiediensten zou moeten controleren en waarvan Henri Berkmoes thans directeur-generaal is, draait al geruime tijd vierkant.
Het zou niet slecht zijn indien de werking ervan door onafhankelijke onderzoekers zou geëvalueerd worden.

Ik vond de volgende informatie in de verslagen van de Commissie Dutroux:

'Gelet op de aard van de aangesneden thema's diende inderdaad zo discreet mogelijk te werk worden gegaan.
Voor de aanvang van de ondervragingen werd elke getuige eraan herinnerd dat hij getuigenis kon weigeren indien hij zich, door naar waarheid een verklaring af te leggen, zou blootstellen aan strafvervolging (artikel 8, laatste lid, van de wet van 3 mei 1880).

De commissie heeft de volgende getuigen gehoord:
(De vermelding ** betekent dat de getuige volledig of gedeeltelijk in openbare vergadering werd gehoord.)


15 Oktober 1997

De heer Jean-Luc Duterme. rijkswachtcommandant
De heer Jacques Langlois, onderzoeksrechter te Neufchâteau
De heer Jean-Claude Van Espen, onderzoeksrechter te Brussel
De heer Jean-Marie Brabant, luitenant-kolonel bii de rijkswacht — BOB Brussel
De heer Henri Berkmoes, rijkswachtkolonel — CBO


Interne Problemen binnen de antenne Neufchâteau


1. Verantwoording

Om een antwoord te vinden op de vraag of bepaalde protagonisten van de lopende gerechtelijke onderzoeken eventueel bescherming zouden hebben genoten, heeft de onderzoekscommissie vanaf het einde van de eerste fase van haar werkzaamheden navraag gedaan of in dat verband eventuele pistes bestonden.
Zo werd de parlementaire onderzoekscommissie ervan in kennis gebracht dat bepaalde protagonisten eventueel betrokken waren bij een niet opgeloste moordzaak in het Brusselse. Dat zou blijken uit de verklaringen van een anonieme getuige die meer
bepaald M. Nihoul en A. Bouty met die moordzaak in verband zou hebben gebracht.
Aangezien het onderzoek in deze moordzaak ondertussen opnieuw was opgestart, gaf de parlementaire onderzoekscommissie, in het kader van het tweede deel van haar werkzaamheden, aan raadsheer-onderzoeker Marique de opdracht om zich nader te informeren met het oog op de eventuele aanwezigheid van protectiemechanismen ten aanzien van M. Nihoul en M. Dutroux in deze zaak.
De raadsheer-onderzoeker had in het kader van die opdracht een contact met een aantal onderzoekers van de « antenne Neufchâteau » die bij dit onderzoek betrokken waren. Korte tijd nadien vernam de parlementaire onderzoekscommissie dat de Brusselse onderzoeksrechter Van Espen die het onderzoek leidde, zich stoorde aan het contact dat de raadsheer-onderzoeker had gehad met zijn onderzoekers. Aangestipt zij dat diezelfde onderzoeksrechter indertijd, in dejaren '80, ook het gerechtelijk onderzoek had gevoerd in deze zaak.
De parlementaire onderzoekscommissie verwonderde zich over de hevige reactie van de onderzoeksrechter op de contacten.
De parlementaire onderzoekscommissie werd ook in kennis gesteld van het bestaan van kritieken afkomstig van leden van de antenne Neufchâteau op de wijze waarop het onderzoek in deze zaak in de jaren '80 was gevoerd geworden door de gerechtelijke politie van Brussel.
De parlementaire onderzoekscommissie kreeg vervolgens kennis van de moeilijkheden die de bewuste equipe, binnen de antenne, kreeg. Zij wenste te onderzoeken in welke mate de hevige reactie op het contact tussen de raadsheer-onderzoeker en de
equipe onderzoekers, de twijfels omtrent het correct verloop van het onderzoek in het verleden en de actuele moeilijkheden van die equipe, geen betrekking had op de aanwezigheid van protectieve mechanismen. In één beweging wenste de onderzoekscommissie een vlot verloop van het huidige onderzoek verzekerd te zien. Daarbij steeds als uitgangspunt
nemend de prémisse dat de onderzoeksmagistraat de leiding heeft over en de verantwoordelijkheid draagt voor het onderzoek.
De parlementaire onderzoekscommissie heeft zowel in het eerste als in het tweede deel van haar werkzaamheden dit gegeven als standaard en maatstaf voor de beoordeling van een gerechtelijk onderzoek genomen. Dit impliceert dat de beslissingen inzake de onderzoeksstrategie, inzake het al dan niet exploiteren van bepaalde onderzoekspistes en inzake
het stellen van onderzoeksdaden, genomen dienen te worden door de magistraat die het onderzoek leidt en er dus ook de volledige verantwoordelijkheid voor draagt.
De parlementaire onderzoekscommissie heeft zich in dit deel van haar onderzoek bewust te allen tijde onthouden van de inhoud van de onderzoeken, ten einde haar opdracht niet te buiten te gaan en het lopend gerechtelijk onderzoek niet te hinderen.
Daarom heeft de parlementaire onderzoekscommissie ook geweigerd kennis te nemen van het dossier van de betrokken moordzaak, niettegenstaande het haar werd aangeboden. De parlementaire onderzoekscommissie heeft zich gehouden aan het onderwerp van haar onderzoek. Aldus heeft zij zieh ervan
verzekerd dat het lopend onderzoek niet werd gehinderd door mechanismen die eventueel te maken hebben met protectieve overwegingen.
De parlementaire onderzoekscommissie meent uit de reconstructie van de gebeurtenissen een aantal besluiten te kunnen trekken die op dit punt uitsluitsel geven.
Ze heeft daarbij alle betrokkenen uitvoerig gehoord en is in het bezit gesteld geworden van heel wat documenten. De commissie heeft zich bij haar analyse hoofdzakelijk beperkt tot zowel de briefwisseling die op het niveau van de leidinggevende magistraten is tot stand gekomen als die tussen de chef
van de antenne en zijn hierarchische meerderen in Brussel.
Dit is een bewuste keuze vanuit de zorg om zieh niet te begeven in de polemieken tussen de onderzoekers en de onderzoeksleiding van de antenne en de verantwoordelijkheid te benadrukken van degenen die de leiding hebben van en dienen te waken over het verloop van het onderzoek, met name de magistraten. Op die manier wenst de onderzoekcommissie
te komen tot een zo objectief mogelijke reconstructie van de gebeurtenissen, wat gezien de mediatisering van de gepolariseerde situatie van de laatste maanden meer dan wenselijk is.
De parlementaire onderzoekscommissie wenst aan te stippen dat ze maar in het bezit is van briefwisseling tot 2 September 1997.


2. Een reconstructie van de gebeurtenissen

- Op 19 augustus 1996 bieden een aantal leden van de 3de KOS van de BOB Brussel zieh spontaan aan om bijstand te verlenen aan het onderzoek in Neufchâteau. Zij gaan hiermee in op een oproep die de magistraten in Neufchâteau aan alle politiemensen van het land hebben gedaan. Deze oproep werd
in het licht van de gebeurtenissen en hun maatschappelijke impact, ondersteund door de minister van Justitie.
De leden van de 3de KOS worden gezien hun ervaring terzake in eerste instantie ingeschakeld voor het fìnancieel onderzoek in het dossier 86/96

- De leden van de 3de KOS komen enigzins toevallig terecht in de onderzoeken naar de zedenfeiten die zullen worden samengebracht in de zogenaamde connexe dossiers. Wanneer een vriendin van de Nederlandstalige anonieme getuige zich in de beginfase van de onderzoeken telefonisch meldt bij de onderzoeksrechter Connerotte, stelt deze laatste haar in
verbinding met een Nederlandstalig onderzoeker van de 3de KOS. Vervolgens schrijft de onderzoeksrechter een opdracht uit aan deze onderzoeker teneinde haar te ondervragen. Onder meer op basis van de verklaringen van deze anonieme getuige worden eind September 1996 een aantal connexe dossiers
opgestart namelijk 109/96, 110/96, 111/96, 136/96 en
139/96. Deze dossiers worden voor onderzoek toevertrouwd aan de onderzoekers van 3de KOS.
Kort na 25 november 1996 wordt de antenne Neufchâteau opgericht en in aparte lokalen ondergebracht.
In overleg tussen de commandant van de rijkswacht, de districtscommandant van de rijkswacht Brussel en het diensthoofd BOB Brussel, wordt Cdt Duterme aangesteld als leidinggevend officier van de antenne. De antenne telt op dat moment 32 leden die worden onderverdeeld in 5 equipes met elk een verantwoordelijke. Daarnaast is er een coordinator van
de dossiers en wordt de chef van de antenne biigestaan door een adjunct.
Er worden een aantal huisregels opgesteld die neerkomen op het weren van elk individualisme, het waarborgen van wederzijds vertrouwen en absolute discretie.

- Vrij snel ontstaan er meningsverschillen tussen de commandant van de antenne, de coordinator en een aantal onderzoekers.
Deze meningsverschillen hebben volgens getuigen en betrokkenen vooral te maken met het botsen van
persoonlijkheden. De leiding van de antenne houdt de teugels strak en duldt geen tegenspraak. Een aantal onderzoekers hebben duidelijk problemen met de leiding boven zich, zeker als die leiding het volgens het boekje wil.

- Op 16 december 1996 komt kolonel Berkmoes, het diensthoofd van het CBO, naar de antenne. Ten overstaan van de leden van de antenne zegt hij 'alle .... (onleesbaar) '

Wat de werkingsmiddelen betreft, stelt hij dat de onderzoeken van Neufchâteau alle prioriteit genieten en dat men niet dient te aarzelen om overuren te presteren of tijdens het weekend te werken wanneer het nodlg is voor het onderzoek.

Kol. Berkmoes was zich toen reeds bewust van de spanningen binnen de antenne. Eén van de ontevreden onderzoekers vraagt Kol. Berkmoes apart te mogen spreken.
Die vergadering strijkt de plooien niet glad. In een schrijven van 19 december 1996 aan het hoofd van het CBO en aan de districtcommandant van Brussel, schetst Cdt Duterme immers zijn activiteiten en verwijst hij naar de spanningen. Als de hiërarchie van de rijkswacht met zijn zienswijze en werkmethoden niet akkoord kan gaan, verkiest hij terug te keren
naar zijn vroegere functie bij de BOB Brussel.

- De situatie blijft siecht. In een schrijven d.d. 14 januari 1997 aan de vijf teamleiders herhaalt Cdt Duterme de functioneringsprincipes waarop de antenne steunt. Een bepaalde passus is relevant omdat ze divergerende opvattingen over de organisatie en onderzoek illustreert:

« Het hoofd van de antenne (of zijn adjunct) moet in kennis worden gesteld van elk initiatief met betrekking tot magistraten waarbij de inzet is vereist van manschappen en middelen die de eigen capaciteit overschrijdt, alsook van elke wending in de
oriëntatie van het onderzoek. Hetzelfde geldt voor de
aanvankelijke verzoeken van de ondersteunende eenheden. »
Precies dit vormt een punt van betwisting. Een aantal onderzoekers hebben sedert jaren de gewoonte om rechtstreeks te werken met de onderzoeksmagistraten. Het is de parlementaire onderzoekscommissie opgevallen dat procureur des Konings Bourlet en onderzoeksrechter Connerotte, in het verleden, de voorkeur geven en gaven aan deze werkwijze. De
huidige onderzoeksrechter van Neufchâteau, de heer Langlois, daarentegen geeft er de voorkeur aan om te werken via het hoofd van de antenne. Dit verschil in benaderingswijze tussen de magistraten voedde de tegenstelling binnen de antenne.

- De spanningen binnen de antenne beperken zich niet langer tot de organisatie en het functioneren maar vertalen zich ook naar de onderzoeksverrichtingen en de wijze waarop die worden uitgevoerd.
Vooral het Brussels dossier dat terug in onderzoek is genomen, zorgt voor spanningen. De vroegere onderzoekers van de gerechtelijke politie van Brussel beklagen zich over de kritiek op hun onderzoek. Dat alles is niet van aard om de sereniteit terug te laten keren. Bovendien verlopen de ondervragingen van
een getuige bijzonder moeizaam. Enerzijds genereren ze gegevens die van aard zijn dat nieuwe onderzoekspistes worden aangeboord in onderzoeken die reeds geruime tijd op een dood spoor zaten, anderzijds bestaan er binnen de antenne zeer verschillende meningen over de waarde die aan de verklaringen
van deze getuige dient gegeven te worden.
Geleidelijk ontstaan er kampen binnen de antenne. Enerzijds is een kloof tussen degenen die zich kunnen verzoenen met de strakke organisatie en functioneringsprincipes die de leiding van de antenne wenst en zij die zich daar niet zomaar wensen bij
neer te legger en anderzijds ontstaan er geleidelijk meningsverschillen tussen zij die geloven in de
de verklaringen van een anonieme getuige en zij die daar zeer sceptisch tegenover staan.

Het opvallende is dat de scheidingslijnen niet samenvallen. De coordinator van de antenne voelt zich totaal buiten spei gezet omdat de leiding ook de coordinate van de onderzoeken naar zich toe haalt en geen informatie vanuit Neufchâteau doorgeeft.
Wanneer hij hierover zijn ongenoegen uit wordt hij onmiddellijk in het kamp van de tegenstanders geplaatst. Nochtans is de coordinator niet iemand die zich bekent tot het kamp van de « believers ».
Een aantal leden worden uit de antenne gezet.
Soms is dat terecht, soms is de reden onduidelijk.

- Geleidelijk ontstaat bij een aantal leden van de antenne het gevoel dat de leiding van de antenne wil dat een aantal dossiers naar een besluit evolueren en dat nieuwe onderzoeken beter door andere diensten worden aangepakt. Dat laatste is zonder meer het geval wanneer een Brussels parketmagistraat in mei
1997 op basis van een aantal nieuwe elementen een onderzoek terug laat opstarten en terzake een aantal kantschriften uitschrijft ter attentie van een lid van de antenne. De leiding gaat hiermee niet akkoord en probeert de parketmagistraat ervan te overtuigen om het onderzoek aan de gerechtelijke politie toe te
vertrouwen. Wanneer deze laatste weigert en erop staat dat de kantschriften door het lid van de antenne worden uitgevoerd, betekent dit voor deze laatste het begin van heel wat moeilijkheden en discussiepunten met de leiding.

- Op 3 juni 1997 maakt commandant Duterme een nota over aan de commandant van de BOB Brussel waarin hij probeert duidelijk te maken dat het voor hem niet langer mogelijk is om nog langer samen te werken met de leden van de equipe die tot dan toe de ondervragingen van een bepaalde anonieme
getuige heeft geleid. De commandant spreekt over een manipulerend onderzoeker die elk gevoel voor objectiviteit mist. Hij verwijt hem ook rechtstreeks contact te onderhouden met procureur des Konings Bourlet die door hem eenzijdig zou worden voorgelicht.

Hij komt tot het volgend besluit : « Mochten de aard van het onderzoek en de passionele sfeer die er omheen hangt niet zijn wat ze nu zijn. dan zou ik al geruime tijd niet akkoord zijn gegaan met de gedragslijn van die speurder in wie ik alle vertrouwen heb verloren. Volgens mij betekent het optreden van
die speurder een gevaar voor de onpartijdigheid van het gerechtelijk onderzoek in de meest democratische zin van het woord ».

Gepost door: sd | 08-08-09

De commentaren zijn gesloten.