30-07-09

Victor Vervloesem


victor2

 

14:23 Gepost door Justice in Actualiteit | Permalink | Commentaren (25) | Tags: victor vervloesem |  Facebook |

Commentaren

Gemeenteraad Herentals
Gemeenteraad Herentals

Zitting van 3 juni 2008

Aanwezigen : Jan Peeters - burgemeester en voorzitter

Ingrid Ryken, Wies Verheyden, Mien Van Olmen, Anne-Marie Hendrickx, Jan Bertels, Jozef Schellens - schepenen

Marcel Leirs, Kris Peeters, Raf Liedts, Luc De Cat, Guy Paulis, Daniël Marcipont, Gunther Verlinden, Martine Moriau, Bieke Beirinckx, Peter Bellens, Elke Van Dyck, Christine Schaut, Lise Bergen, Walter Vanhencxthoven, Roel Vervoort, Victor Vervloesem, François Vermeulen, Marleen Geypens, Christel Heylen, Marcel Van Dingenen - raadsleden

ir. F.Van Dyck, secretaris.

*****************************************************************

Cipal: goedkeuring agenda en aanduiding en vaststelling mandaat vertegenwoordiger en plaatsvervanger op de algemene vergadering van 13/6/2008

Motivering

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen

De stad Herentals is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal.

De Raad van Bestuur van Cipal nodigt het stadsbestuur uit op de algemene vergadering op vrijdag 13/6/2008 om 10.00 uur op de maatschappelijke zetel van Cipal in Geel, Cipalstraat 1.

In de oproepingsbrief, met toelichtingsnota, staat volgende agenda:

- Aanvaarding van nieuwe deelnemer(s).
- Verslag van de raad van bestuur en van de commissaris over het boekjaar 2007. (Het jaarverslag 2007 evenals het syntheserapport werden als bijlage toegevoegd.)
- Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2007, afgesloten op 31 december 2007. (De balans, de resultatenrekening, het voorstel van bestemming van het resultaat en de toelichting zijn opgenomen in het jaarverslag 2007).
- Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2007.
- Benoeming en vervanging van leden van het adviescomité.
- Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering

Juridische grond

Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking

Artikel 35 van de statuten van de dienstverlenende vereniging Cipal

Argumentatie

De benoeming en de vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger moet voor elke vergadering herhaald worden.

Het stadsbestuur duidt één vertegenwoordiger en één plaatsvervangers aan en keurt de agenda goed.

De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de plaatsvervangend vertegenwoor-diger. De stembus bevat 27 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat :

Ryken Ingrid krijgt 1 stem
Vervloesem Victor krijgt 20 stemmen
Vervoort Roel krijgt 2 stemmen
blanco-stembiljetten 4
Victor Vervloesem heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.

Besluit

Artikel 1.

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 13 juni 2008 goed op basis van de bekomen documenten en toelichtingsnota.

Artikel 2.

De gemeenteraad duidt de heer Jan Bertels, schepen, die woont te 2200 Herentals, Roggestraat 12, aan als vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 13 juni 2008.

De gemeenteraad duidt de heer Victor Vervloesem, gemeenteraadslid, die woont te 2200 Herentals, Koninkrijk 14, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 13 juni 2008.

Artikel 3.

De gemeenteraad mandateert deze vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger, om op de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 13 juni 2008 (of iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd wordt) te handelen en te beslissen volgens de beslissingen die door de gemeenteraad zijn genomen over de agendapunten van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging CIPAL van 13 juni 2008 en verder al het nodige te doen voor de afwerking van de volledige agenda.

Artikel 4.

Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan de dienstverlenende vereniging CIPAL, Cipalstraat 1, 2440 Geel.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Pidpa: goedkeuring agenda en aanduiding en vaststelling mandaat vertegen-woordiger en plaatsvervanger op de statutaire jaarvergadering van 16/6/2008

Motivering

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen

De stad Herentals is deelnemer van de dienstverlenende vereniging Pidpa.

De Raad van Bestuur van Pidpa nodigt het stadsbestuur uit op de statutaire jaarvergadering op maandag 16/6/2008 om 11.00 uur op het hoofdkantoor, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen.

In de oproepingsbrief staat volgende agenda:

Nazicht van de volmachten/raadsbesluiten voor de afgevaardigden.
Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007.
Verslag van de commissaris over het jaar 2007.
Goedkeuring van de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2007.
Decharge te verlenen aan bestuurders en commissaris.
Benoeming(en).
Goedkeuring van het verslag, staande de vergadering.
Juridische grond

Het decreet van 6/7/2001 over de intergemeentelijke samenwerking.

Artikel 22 van de statuten van de dienstverlenende vereniging Pidpa.

Argumentatie

De benoeming en de vaststelling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordiger moet voor elke vergadering herhaald worden.

Het stadsbestuur duidt één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aan en keurt de agenda goed.

De gemeenteraad stemt geheim over de aanduiding van de vertegenwoordiger. De stembus bevat 27 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat:

Bertels Jan krijgt 1 stem
Rombouts Marijke krijgt 1 stem
Vanhencxthoven Walter krijgt 2 stemmen
Vervloesem Victor krijgt 19 stemmen
blanco-stembiljetten 4

Victor Vervloesem heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.

Besluit

Artikel 1.

De gemeenteraad keurt het verslag van de raad van bestuur over het jaar 2007, de jaarrekening over het boekjaar 2007 en het verslag van de commissaris, goed.

Artikel 2.

De gemeenteraad keurt het verlenen van decharge aan de bestuurders en de commissaris over het boekjaar 2007, goed.

Artikel 3.

De gemeenteraad duidt de heer Victor Vervloesem, gemeenteraadslid, die woont te 2200 Herentals, Koninkrijk 14, aan als vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de statutaire jaarvergadering van Pidpa op 16 juni 2008.

De gemeenteraad duidt de heer Marcel Van Dingenen, gemeenteraadslid, die woont te 2200 Herentals, Heesveld 17, aan als plaatsvervangend vertegenwoordiger van de stad voor deelname aan de statutaire jaarvergadering van Pidpa op 16 juni 2008.

Artikel 4.

De gemeenteraad geeft opdracht aan de vertegenwoordiger van de stad om op de statutaire jaarvergadering van 16 juni 2008, overeenkomstig deze beslissing te stemmen.

Artikel 5.

Het college bezorgt een afschrift van deze beslissing aan Pidpa, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen.

Gepost door: bloso | 30-07-09

OCMW Herentals SECRETARIS

De secretaris van het Herentalse OCMW is Dirk Soentjens. Zijn kantoor vindt u op de gelijkvloerse verdieping van het oud gasthuis, Nederrij 133a in Herentals waar ook de zetel van het OCMW is gevestigd.


CENTRALE ADMINISTRATIE

De centrale administratie verzorgt alle administratieve dossiers die te maken hebben met het personeel en de eigendommen van het OCMW. Onder deze noemer ressorteren de dienst patrimonium en de personeelsdienst, die apart worden besproken. De bestuurssecretaris van het algemeen secretariaat is verantwoordelijk voor de verzekeringsdossiers, het beheer van de OCMW-gebouwen, monumentenzorg, overheidsopdrachten, de verhuring van onze vergaderzaal, administratieve bouwdossiers, archivering en positieve acties. Zij is ook plaatsvervangend secretaris.


Bestuur en Centrale Diensten

Het jaarverslag dat voor u ligt, is een terugblik op het laatste jaar van de legislatuur 2001-2006. U zult merken dat we bij elke dienst een korte beschrijving hebben gevoegd van de verantwoordelijkheden en/of dienstverlening. In principe hoort deze informatie eerder thuis in een infobrochure dan in een jaarverslag, maar met deze eerste editie voor de legislatuur 20072012 is de combinatie mooi meegenomen voor onze nieuwe raadsleden.


RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

De samenstelling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 31 december 2006.

Muriel Poortmans, voorzitter VLD
Jan Bertels, waarnemend voorzitter Sp.a
Danny Van de Poel Sp.a
Emiel Lathouwers Onafhankelijk
Patrick Heylen Cd&V
Vincent Verrydt Groen!
Leen De Wijze Sp.a
Peter Bellens Cd&V
Victor Vervloesem Sp.a
Elke Van Dyck Cd&V
Raf Liedts Vlaams Belang
Anne-Mie Hendrickx, schepen Sp.a

Gepost door: bloso | 30-07-09

Gemeenteraad Herentals Herentals

Gemeenteraadszitting van 6 februari 2007

Aanwezigen : Jan Peeters - burgemeester en voorzitter
Ingrid Ryken, Aloïs Verheyden, Mien Van Olmen, Anne-Marie Hendrickx, Jan Bertels, Jozef Schellens - schepenen Marcel Leirs, Kris Peeters, Raf Liedts, Luc De Cat, Guy Paulis, Daniël Marcipont, Gunther Verlinden, Martine Moriau, Bieke Beirinckx, Katrien Van den Broeck, Peter Bellens, Elke Van Dyck, Lise Bergen, Roel Vervoort, Victor Vervloesem, François Vermeulen, Marleen Geypens, Christel Heylen, Maria Rombouts, Marcel Van Dingenen - raadsleden Ria Van den Eynde - secretaris wnd.


De gemeenteraad stemt geheim over de verkiezing van de voorzitter van de commissie “veiligheid en politiebeleid”. De stembus bevat 27 stembrieven, gelijk aan het aantal stemmers. De stemopneming geeft volgend resultaat :
- Liedts Raf krijgt 5 stemmen
- Rombouts Marijke krijgt 1 stem
- V. Victor krijgt 18 stemmen
- blanco-stembiljetten 2

Victor Vervloesem heeft de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen.

BESLUIT

De gemeenteraad kiest tot voorzitter van de commissie voor veiligheid en politiebeleid: Victor V.

http://www.comitep.be/1998/nl/98hoofdstuk3.htm

Gepost door: bloso | 30-07-09

Verkiezingen Herentals Herentals
Maart 2007 • Nummer 1 • Jaargang 7 • www.s-p-a.be/herentals


De gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober waren
een groot succes voor de Herentalse sp.a. Een forse winst
tot 33% van de stemmen en 11 gemeenteraadszetels
maakten van de sp.a met voorsprong de grootste partij
van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. En Jan
Peeters werd met 4229 voorkeurstemmen opnieuw over-
tuigend onze burgemeester. De Herentalse kiezerheeft
zijn aanpak van de voorbije jaren gesmaakt, en gaf een
duidelijk mandaat voor nog eens zes jaren erbij.

Er werden 11 sp.a-gemeenteraadsleden gekozen.
Naast onze burgemeester, Jan Peeters, werden op 2 januari
4 sp.a’ers verkozen tot lid van het schepencollege: Wies
Verheyden als schepen van Sport en Personeel, Anne-Mie Hendrickx als schepen van Sociale Zaken, Jan Bertels als schepen van Financiën, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking en tenslotte Jos Schellens als schepen van Openbare Werken en
Mobiliteit.
Onze andere gemeenteraadsleden zijn verder nog Martine
Moriau, Gunther Verlinden, Christine Schaut, Liese Bergen,
Vic Vervloesem en Marcel Van Dingenen.

Voor het bestuur van onze stad heeft de sp.a na de
gemeenteraadsverkiezingen gekozen voor een coalitie met
de CD&V waardoor een ruime coalitie met een meerderheid
van 19 van de 29 Herentalse gemeenteraadszetels mogelijk
werd.

Jan Peeters: “We kozen voor een ruime meerderheid, met de
twee grote partijen uit onze stad. Partijen met bestuurservaring, en met veel contacten in Brussel. Dat kan onze stad alleen maar ten goede komen. We hebben een uitgebreid bestuursakkoord onderhandeld met onze coalitiepartner, om duidelijke afspraken te maken over wat we in komende zes jaren in onze stad willen veranderen. En de sp.a-prioriteiten vind je sterk terug in het bestuursakkoord.
De nieuwe wind die we in de voorbije jaren in Herentals deden waaien, het progressieve open beleid willen we met nog meer kracht verderzetten."

Het bestuursakkoord tussen de Herentalse sp.a en CD&V kan door iedereen ingezien worden; het verschijnt in de Herentalse Stadskrant, en op de website van de Herentalse sp.a.

Onze politiezone Neteland gaat nog dit jaar twee bijkomende hulpagenten aanwerven. Die mensen zijn speciaal belast met het verkeerstoezicht. En dat is blijkbaar nodig in onze stad.
In de voorbije jaren bleef het aantal verkeersslachtoffers in
onze zone licht stijgen. Geen goede evolutie, want nationaal
dalen de cijfers van de verkeersongevallen wel sterk.
Onze politie gaat dus een tandje bijsteken.
Een verwittigd chauffeur is er twee waard!

Gepost door: bloso | 30-07-09

Geelse Bouwmaatschappij - CIPAL Op vrijdag 19 december 1997 vierde de Geelse Bouwmaatschappij zijn 50-jarig bestaan met een stijlvolle academische zitting in aanwezigheid van de Voorzitter
en de Administrateur-Generaal van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. Ook CIPAL droeg zijn steentje bij tot deze viering. In de voorbije vijftig jaren heeft de Geelse Bouwmaatschappij immers niet alleen gebouwd, maar ook degelijk geïnformatiseerd.

Tijdens de viering op 19 december 1997 werd een gedenksteen
onthuld aan het project “Wijdbosch” te Geel en werd in Kasterlee de eerste steen gelegd van het bouwproject “Karekiet”. Nadien
volgde in het Cultureel Centrum De Werft in Geel een academische zitting met toespraken door W. Stynen, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de jarige Geelse Bouwmaatschappij; F.Peeters, Burgemeester van de stad Geel; L. Blomme, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij; en de kabinetschef van L. Van den Brande, Minister-President van de Vlaamse regering.

Pionier

“De informatica heeft een stevige voet in huis”, vertelt Vic Schoonejans, Directeur van de Geelse Bouwmaatschappij. "In oktober 1984 besliste onze Raad van Bestuur om het automatiseringsproject aan informatica-partner CIPAL toe te vertrouwen.Op 1 november 1985 werd de installatie van de
minicomputer en het pakket "Huur Sociale Woningen" voltooid. De daarop volgende zeven weken hebben wij, met de ondersteuning van CIPAL, alle gegevens (van de 1600 woningen) in het systeem ingebracht, zodat wij op 10 december 1985 effectief met de eerste huurberekeningen konden starten.
Dat heeft ons veel energie gekost, maar het resultaat was er. De Geelse Bouwmaatschappij was de tweede huisvestings-
maatschappij die met CIPAL informatiseerde, na de Goede Woning in Antwerpen. Kort daarna hebben we nog bezoek gehad van de bouwmaatschappijen in Mol, Olen, Turnhout, enz. In januari 1991 werd een nieuwe configuratie voorzien en werden er nieuwe PC's aangekocht. Vijf jaar later werd er een netwerk met vier PC's geïnstalleerd (met o.m. Windows 95). Wij hebben ook regelmatig cursussen gevolgd op CIPAL om de nieuwe technologische evolutie te kunnen volgen. In de periode sinds 1985 hebben wij een zeer goede relatie met CIPAL opgebouwd. Wij zijn dan ook verheugd dat er vorig jaar de Raad van Advies voor de Huisvestingsmaatschappijen en het Huisvestingscomité werden opgericht en stellen daarin hoge verwachtingen.

Gepost door: bloso | 30-07-09

Politie Neteland - CIPAL
Het politiekorps van Mol telt 45 korpsleden en startte in 1994 als pilootkorps in het kader van het Politie Informatica Project (kortweg PIP). Na drie jaar intensief voorbereidend werk, onder-
steund door CIPAL, mag het korps van Mol tevreden zijn over de behaalde informatica-resultaten én -inspanningen.
De introductie van de PIP-informatica in 1994 betekende voor het korps een grote en onomkeerbare verandering. Korpschef Luc Smeyers en systeembeheerders Leon Van Baelen en Willy Vanhoof van het politiekorps van Mol hebben deze informatica-metamorfose van dichtbij gevolgd. “Zoals zovele korpsen, heeft ook ons korps voor het eerst met de informatica kennisgemaakt naar aanleiding van het voorstel van toenmalig Provinciegouverneur A. Kinsbergen, die subsidies voorzag voor het automatiseren van de politiekorpsen in de provincie Antwerpen”, aldus commissaris Luc Smeyers.
“Einde 1988 werden de eerste informatica-toepassingen van CIPAL geïntroduceerd in het korps, met name strafregister, wapenregister en PV-registratie. Toen begin de jaren
negentig er sprake was van PIP, stelde de politie van Mol zich kandidaat als piloot-korps, samen met de korpsen van Herentals
en Turnhout. Samen met onze informatica-partner CIPAL zijn wij erin geslaagd om de PIP-informatica uit te bouwen tot een volwaardig hulpinstrument voor elk korpslid. Dat dit niet over één nacht ijs ging, wisten wij vooraf. Maar als pilootkorps hebben wij zeker onze doelstellingen gehaald".

Gepost door: bloso | 30-07-09

gemeenteraadscommissie ’politie en veiligheid’ Herentals
Maart 2007

Politie en veiligheid - Gemeenteraadsleden

"Om de democratische betrokkenheid van de gemeenteraad bij de werking van de politiezone Neteland te vergroten, wordt er een openbare gemeenteraadscommissie ’politie en veiligheid’ opgericht, waarin regelmatig het lokale politiebeleid besproken kan worden.

Vandalisme, sluikstorten, lawaaioverlast, hondenpoep, … het zijn kleine misdrijven die veel ergernis oproepen en door het gerecht niet altijd vervolgd worden.
De pv’s die er voor opgesteld worden, leiden zelden tot echte vervolging. We
willen samen met de politie en het parket een kordater overlastbeleid uitwerken. We zullen het systeem van gemeentelijke administratieve sancties invoeren in Herentals. Dan kan de stad zelf deze vormen van overlast en vandalisme
vaststellen en bestraffen met boetes.

Ons politiekorps moet meer investeren in wijkgericht buurtoverleg. De zichtbaarheid en wijkbetrokkenheid van onze wijkagenten in het bijzonder, maar ook van de rest van het korps, moet vergroten. Ook de top van het politiekorps
moet aanspreekbaar zijn en de buurten kennen. Zij moeten regelmatig wijkgerichte vergaderingen met de bewoners organiseren om samen met de buurt echte ’community policing’ uit te werken.

Veiligheid is niet alleen een taak voor de politie. Veiligheid is op de eerste plaats een zaak van de mensen zelf. Als we iedereen meer kunnen betrekken bij het reilen en zeilen van de buurt en als iedereen meewerkt aan een prettige en leefbare omgeving, dan zullen we ons al heel wat minder onveilig voelen."

Gepost door: bloso | 30-07-09

Victor V., bestuurslid van de Geelse Bouwmaatschappij
Victor V.

Sp.a Regionaal Herentals
Andere sp.a mandaten | Lid Raad van Bestuur Geelse Bouwmaatschappij

Adres: Koninkrijk 14, 2200 Herentals
E-mail: victor.v@skynet.be

Gepost door: bloso | 30-07-09

Werkgroep Morkhoven
Victor Vervloesem was de man die in 1998 zijn halfbroer Marcel Vervloesem, nadat deze de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, via de Vlaamse pers van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigde. Victor Vervloesem beweerde dat de 'feiten' 20 jaar voordien plaats hadden alhoewel ik niet begrijp waarom hij zijn halfbroer Marcel dan een tiental jaren geleden als secretaris in zijn wijkvereniging aanstelde.
Samen met Victor, doken er een tiental veertigers (uitsluitend van het mannelijk geslacht) uit de wijk op die allemaal hetzelfde beweerden.

In 2005 stelde de Turnhoutse rechter F. Caers zich vragen over deze beschuldigingen en vroeg hij een leugendetectortest van zowel de aanklagers als Marcel Vervloesem.
De leugendetectortest wees uit dat Marcel de waarheid sprak. Slechts één enkele aanklager werd opgeroepen omdat de leugendetectortest volgens de openbare aanklager Peter Vander Flaas 'niet nodig was'.
(Het was toen nog niet bekend dat het parket van Turnhout ook de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel liet verdwijnen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie in 2008 vaststelde).

De twijfel rond de beschuldigingen en de uitslag van de leugendetectortest zorgden ervoor dat Marcel door enkele criminele jongeren uit zijn wijk (uitsluitend van het mannelijke geslacht en opgepakt voor drugshandel, inbraken, diefstallen, afpersingen, gewapende roofoverval,)plotseling opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' werd beschuldigd.
Het was bijna een kopie van de eerdere beschuldigingen en een aanklager vertelde zelfs dat hij 'voortging op wat hij in de kranten had gelezen'.

Nadat Marcel hiervoor in de gevangenis was opgesloten (want het gerecht van Turnhout heeft geen bewijzen nodig als het om beschuldigingen gaat) en daar een hongerstaking was begonnen, liet Victor Vervloesem een petitie organiseren in de wijk waarbij de uithuiszetting van Marcel uit zijn sociale woning van de Geelse Bouwmaatschappij werd geeist (Victor Vervloesem zetelde als Sp.a- bestuurslid in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij).

In de petitie werd tevens geeist dat de website van de Werkgroep Morkhoven van het Internet zou verwijderd worden wat toch wel merkwaardig is gezien de Psycho Sociale Dienst van de Gevangenis van Brugge het enkele weken geleden in haar rapport voor de rechter van de strafuitvoeringsrechtbank ook over die website had en de directie van de gevangenis van Brugge Marcel zelfs in een isoleercel opsloot voor de publicaties van de Werkgroep Morkhoven op het Internet.

De eisen in de petitie die slechts door een tiental vrienden van Victor werd getekend, werden door het Morkhovense CD&V-raadslid Marleen Diels, in de gemeenteraad van Herentals ter sprake gebracht en de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a-bestuur, goed bevriend met Victor Vervloesem, kamerlid, Sp.a-partijbureau Brussel, ex-minister) zei 'wel oren te hebben naar de eisen in de petitie omdat dit ook het imago van Herentals en omgeving betrof'.

Natuurlijk kwam de zaak ook ter sprake in de lokale pers die voortdurend herhaalde dat Marcel een 'recidiverende pedofiel' en een 'laffe kindermisbruiker' was terwijl het zogezegde onderzoek (zonder de ontlastende stukken) nog lopende was en er zelfs nog geen vonnis was uitgesproken.

Men zou dus kunnen stellen dat Marcel door zijn halfbroer en bepaalde politici, alsook de Vlaamse pers die hem jarenlang door het slijk haalde, ondermeer vanwege zijn acties rond de isoleercellen van het kinderziekenhuis Good Engels te Antwerpen, werd veroordeeld.

Over Victor Vervloesem die vorig jaar gelukkig getrouwd is met een andere homosexueel (niet dat ik iets tegen homosexuelen heb maar het vertelt wel iets over zijn mogelijke sexuele voorkeuren), bestaan er zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen.

In oktober 2006 maakte ik deze lijst aan procureur-generaal Dekkers van het hof van beroep te Antwerpen over maar ik neem aan dat de lijst, zoals de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort, daar tevens is 'verdwenen'.

Voor meer informatie omtrent deze zaak kan men op de blog van de Werkgroep Morkhoven terecht gezien ik aanneem dat het niet de bedoeling is om op deze blog heel het verhaal van de door justitie gepleegde fraude en de door justitie beschermde pedofielen te brengen.


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Gepost door: Jan Boeykens | 31-07-09

samenspanning van ambtenaren, aanmaak van valse documenten en het gebruik ervan Geachte heer Vervloesem,

Bij deze stel ik u op de hoogte dat er in Herentals het een en het ander aan het gebeuren is.
Maar voor een meer gedetailleerde informatie verwijs ik u naar een onlangs geopende blog wat grotendeels door mijn hand is geschreven.
http://klachten-over-justitie.skynetblogs.be/

Ga vooral eens naar de pagina 'de Chardon' en u mag me dan eens antwoorden hoe het mogelijk is dat de politie Herentals valse I.D. kan invoegen in een zaak zoals verder beschreven is op de blog.

Ook stel ik mij de vraag hoe het mogelijk is dat een persoon met uw palmares van aanklachten het 'mooie weer' probeert uit te schijnen.

Shokeer ik een u beetje?

Indien je mij geen pasklaar antwoord binnen de 10 werkdagen kan sturen zal ik u eens rechtstreeks dagvaarden.

Saey Stefaan.

Gepost door: Stefaan | 04-08-09

Dat was eens nogal een kennismaking.

Met deze woorden heb ik contact gezocht met de heer Vervloesem Victor.

Eerst dacht ik dat ik een vrij ingewikkeld antwoord zou terug krijgen, iets anders zou je niet kunnen verwachten van zo'n een geleerd en druk bezet persoon.

Gepost door: Stefaan | 04-08-09

eerste antwoord van Victor Vervloesem Geachte heer,

Dit kijkt mij laster tegen over mijn persoon ik zal niet nalaten klacht tegen u neer te leggen wegens valse beschuldigingen.

Gegroet,
Vervloesem Victor

----- Original Message -----
From: stefaan saey
To: victor.vervloesem@skynet.be
Sent: Saturday, July 11, 2009 12:45 PM
Subject: samenspanning van ambtenaren , aanmaak van valse documenten en het gebruik ervan

Geachte heer Vervloesem,

Bij deze stel ik u op de hoogte dat er in Herentals het een en het ander aan het gebeuren is.
Maar voor een meer gedetailleerde informatie verwijs ik u naar een onlangs geopende blog wat grotendeels door mijn hand is geschreven.
http://klachten-over-justitie.skynetblogs.be/

Ga vooral eens naar de pagina 'de Chardon' en u mag me dan eens antwoorden hoe het mogelijk is dat de politie Herentals valse I.D. kan invoegen in een zaak zoals verder beschreven is op de blog.

Ook stel ik mij de vraag hoe het mogelijk is dat een persoon met uw palmares van aanklachten het 'mooie weer' probeert uit te schijnen.

Shokeer ik een u beetje?

Indien je mij geen pasklaar antwoord binnen de 10 werkdagen kan sturen zal ik u eens rechtstreeks dagvaarden.

Saey Stefaan.

Gepost door: Stefaan | 04-08-09

tweede antwoord van Victor Vervloesem, 14 min. later Geachte heer,


Wat is uw probleem,ik zie niet in wat ik hier mee te maken heb.
Groeten
Vervloesem Victor.

----- Original Message -----
From: stefaan saey
To: victor.vervloesem@skynet.be
Sent: Saturday, July 11, 2009 12:45 PM
Subject: samenspanning van ambtenaren , aanmaak van valse documenten en het gebruik ervan

Geachte heer Vervloesem,

Bij deze stel ik u op de hoogte dat er in Herentals het een en het ander aan het gebeuren is.
Maar voor een meer gedetailleerde informatie verwijs ik u naar een onlangs geopende blog wat grotendeels door mijn hand is geschreven.
http://klachten-over-justitie.skynetblogs.be/

Ga vooral eens naar de pagina 'de Chardon' en u mag me dan eens antwoorden hoe het mogelijk is dat de politie Herentals valse I.D. kan invoegen in een zaak zoals verder beschreven is op de blog.

Ook stel ik mij de vraag hoe het mogelijk is dat een persoon met uw palmares van aanklachten het 'mooie weer' probeert uit te schijnen.

Shokeer ik een u beetje?

Indien je mij geen pasklaar antwoord binnen de 10 werkdagen kan sturen zal ik u eens rechtstreeks dagvaarden.

Saey Stefaan.

Gepost door: Stefaan | 04-08-09

een mail terug van mij , de dag daarna Geachte heer vervloesem,

Ik raad u zelfs aan om klacht tegen mij in te dienen

Mijn naam is saey stefaan , geboren te Dendermonde , op 08/07/1979 , rijksregisternr. 79070800310

Zo , nu heb je mijn I.D. zodat je je niet kunt vergissen.

En nu mag je me nog altijd antwoorden op mijn gestelde vragen naargelang uw 'mooi weer functie' in de gemeenteraad.
Bekijk anders eens goed de procedure op Cassatie waarin je anders gaat terecht komen.

Groetjes
Saey Stefaan

Gepost door: Stefaan | 04-08-09

U raad het nooit , dezelfde dag antwoord van Victor Vervloesem Geachte heer Saey,
Ik zou niet weten wat ik u in de weg heb gelegd of misdaan.

Of zijn het de vriendjes van de werkgroep Morkhoven ?
Doe wat je niet laten kunt,ik heb gisteren een p.v laten opstellen tegen u.

groeten
Vervloesem Victor..

Gepost door: Stefaan | 04-08-09

mail terug van mij met als titel: IK BEN NIET ONDER DE INDRUK Geachte heer Vervloesem,

Ik ben heel benieuwd welk strafbaar feit je me ten laste kunt leggen.
Werkgroep Morkhoven? Weinig mee te maken . Of toch, ja , toch iets ja : politie Neteland, maar daar mag je eens over nadenken.
Hebben ze u trouwens niet gezegd dat de lokale politie Herentals onbevoegd is , zodat ge toch eens opnieuw uw klacht moet neerleggen.
Ik raad u aan om het deze keer op het parket te doen, als burger heb je die mogelijkheid maar je moet je klacht dan wel op voorhand geschreven hebben zodat je het gewoon moet afgeven. Ik neem aan dat je geen analfabeet bent.

Maar nu , je hebt toch een ambt , en als je de blog al eens bestudeert hebt moet je toch goed weten dat ik altijd weet wie voor wat bevoegd is, of je het nu graag hebt of niet.

Weet ook dat als ik zeg '10 werkdagen' dat ik daarmee bedoel '10 werkdagen' om mij een pasklaar antwoord te geven naargelang uw functie.
Wettelijk ben je daartoe verplicht gevolg aan te geven. Of dacht je echt dat die functie geen verantwoordelijkheid heeft.

In afwachting van uw schrijven met een antwoord,
Saey Stefaan.

Gepost door: Stefaan | 04-08-09

Dan was er 14 dagen geen mail meer .
Een paar uur voor het openen van deze pagina op de blog heb ik dan deze mail gestuurd;

Gepost door: Stefaan | 04-08-09

HET GAAT STORMEN Geachte heer Vervloesem,

Nu kun je toch niet zeggen dat ik je geen kans heb gegeven om je voor te bereiden.

Hou je bij deze klaar, ik ga je juridisch aanvallen.

O ja , voor je weer van die belachelijke dingen schrijft; DAGVAARDING versturen is geen bedreiging in de strafwet , het is namelijk een ... RECHT!

Tot binnenkort,
Saey Stefaan

Gepost door: Stefaan | 04-08-09

Je zou bijna de stuipen op het lijf kunnen krijgen bij ontvangst van een brief van mijn persoon.

Gepost door: Stefaan | 04-08-09

Politie Neteland: klachten bij Comité P Brussel, 4.8.2009

Beste Stefaan,

Ik zie dat je naar Victor Vervloesem hebt geschreven omdat je problemen hebt gehad met de politie Neteland (Herentals) en omdat Victor Vervloesem tot Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals werd verkozen.

Bestaat er geen officieel adres van Victor Vervloesem als 'Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie' van Herentals ?

Ik zou hem namelijk ook willen schrijven onder: Victor Vervloesem, Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie, Straat...., nummer ...., 2200 Herentals.

Ik stel mij namelijk heel wat vragen over de Politie Neteland die ondermeer betrokken was bij de klachten tegen Marcel Vervloesem van onze vereniging.

Zoals je weet, besloot de Turnhoutse rechter F. Caers in 2005 dat zowel Marcel Vervloesem als zijn aanklagers uit 1998 (waaronder 'organisator' en halfbroer Victor Vervloesem) aan een leugendetectortest moesten onderworpen worden.
De leugendetectortest wees uit dat Marcel Vervloesem de waarheid had gesproken.
Slechts 1 van de aanklagers werd voor de leugendetectortest (die hij ter plaatse gearriveerd met veel geroep weigerde) opgeroepen omdat de Turnhoutse openbare aanklager Peter Vander Flaas, de leugendetectortest 'onnodig' vond.
Rechter Caers besloot zich daarbij neer te leggen omdat hij als voorzitter van de correctionele rechtbank van Turnhout niets te zeggen heeft en Marcel Vervloesem ten allen koste veroordeeld moest worden.

Kort nadien werd Marcel Vervloesem (zoals in 1998 gebeurde) opnieuw aangeklaagd voor 'folteringen en verkrachtingen'. Dit gebeurde door drie jongeren uit de buurt die goede contacten onderhielden met de vroegere aanklagers van Marcel Vervloesem in de wijk die grotendeels tot de 'bende van Rosse Gie' behoorden.
De minderjarigen waren, zoals de leden van de 'bende van Rosse Gie', opgepakt voor drugshandel, diefstallen, inbraken en een gewapende roofoverval en zaten in een gesloten instelling van waaruit zij af en toe zonder problemen konden wegvluchten.

Zoals bij Victor Vervloesem in 1998, kwam hun verhaal over 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' in de Vlaamse pers terecht.
Marcel Vervloesem werd onmiddellijk als een 'onverbeterlijke recidivist' en 'zelfbenoemde kinderpornojager die een laffe stroper was', omschreven.
Hij werd door de politie van Neteland met veel machtsvertoon opgepakt (twee politiecombi's) en voor de ogen van zijn huilende dochter en kleinkinderen naar de gevangenis van Turnhout afgevoerd alwaar hij onmiddellijk met een hongerstaking startte die een maand lang zou duren.
Op de tiende dag van zijn hongerstaking werd er door de vriendin van Victor Vervloesem (allebei wonende in dezelfde wijk als Marcel Vervloesem) plotseling een petitie in de wijk georganiseerd waarbij de uithuiszetting van Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning van de Geelse Bouwmaatschappij en de verwijdering van de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet werd geeist.
De zaak kwam, zoals gewoonlijk, in de Vlaamse pers terecht die ze wederom op een éénzijdige en criminaliserende manier belichtte.
Via het OCMW-raadslid Marleen Diels uit Morkhoven (CD&V), werden de eisen uit de petitie die amper door een tiental personen uit de omgeving van Victor Vervloesem werd getekend, in de Herentalse gemeenteraad besproken waar dat burgemeester Jan Peeters (evenals Victor Vervloesem lid van het Sp.a-bestuur te Herentals, als burgemeester aan het hoofd staande van de Herentalse politie) zei dat hij 'wel oren had naar de gestelde eisen omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betrof'.
Dit was natuurlijk mooi meegenomen voor Victor Vervloesem want zijn halfbroer Marcel Vervloesem werd daarmede in de Vlaamse pers wederom als 'kindermisbruiker' bestempeld terwijl het onderzoek naar zijn schuld of onschuld nog niet afgesloten was en het vonnis nog niet uitgesproken was.

De vrederechter besliste dat de uithuiszetting van Marcel Vervloesem niet moest doorgaan en zal misschien wel geweten hebben dat Victor Vervloesem als Sp.a-bestuurslid ook in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde.

Het hof van beroep te Antwerpen sprak Marcel Vervloesem (nadat hij door de Vlaamse pers jarenlang als 'kindermisbruiker' aan de schandpaal werd genageld) uiteindelijk vrij voor de klachten van Victor Vervloesem en zijn kornuiten maar achtte hem schuldig aan de drie nieuwe beschuldigingen uit 2005. De openbare aanklager Marc Tack vond immers dat de kinderpornozaak Zandvoort (met de 90.000 foto's van gefolterde en misbruikte kinderen en baby's) 'enkel een luchtbel was gebleken' en vond dat de bamboestokjes die ten huize van Marcel Vervloesem werden gevonden en die nooit op DNA-sporen werden onderzocht, een 'overtuigend bewijs waren voor de folteringen en verkrachtingen van deze laffe kindermisbruiker'.

Over de drie nieuwe klachten die in 2005 tegen Marcel Vervloesem werden ingediend, wil ik nog het volgende kwijt:
Eén van de minderjarigen, de genaamde Nick C., had maanden voordien een klacht ingediend wegens sexueel misbruik door ... Victor Vervloesem die zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met minderjarigen en jongetjes op zijn naam heeft staan.
De politie Neteland stelde een proces-verbaal op van de verklaring van Nick N.
Enkele maanden nadien werd Nick N. door de politie Neteland van de school gehaald en gedurende acht uren ondervraagd. Daarbij werd gesuggereerd dat hij 'waarschijnlijk het slachtoffer was van Marcel Vervloesem'.
De verklaring van Nick C. werd gewijzigd en de lokale kranten schreven dat een 'onafhankelijke verklaring de twee andere aanklachten tegen Marcel Vervloesem bevestigden'.
Ik diende hiervoor meermaals een klacht in bij het Comité P, het parlementair orgaan dat de werking van de politiediensten zou moeten controleren, maar mijn klacht werd om één of andere reden 'niet ontvankelijk verklaart' of zoiets. Wie een aantal artikels over het reilen en zeilen binnen het Comité P heeft gelezen, zal wel weten dat er heel wat politiek geschuifel is binnen dit zogezegde onafhankelijke controleorgaan.

Ik schreef onlangs ook naar het Comité P in verband met de uithuiszetting van het gezin Brueghelmans-Vervloesem (geen familie van Marcel en Victor Vervloesem, wel vrienden van Marcel Vervloesem) door de Geelse Bouwmaatschappij.
Ik stelde me namelijk vragen over de petitie die daarbij opnieuw door de vriendin van Victor Vervloesem en enkele wijkbewoners was opgesteld en door een bevriende wijkagent aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij was bezorgd.
Van Luc Smeyers, Hoofdcommissaris van de politie Neteland, kreeg ik als antwoord dat mijn klacht onderzocht was geweest maar dat er geen reden was om de goede werking van de politie te betwisten.
Ik vroeg Smeyers daarop van wie hij de toelating had gekregen om het onderzoek van de Comité P te voeren waarop deze mij antwoordde dat dit gebruikelijk was als de diensten van het Comité P overbelast waren.

Ik stel me ook vragen over de recente uithuiszetting van Marcel Vervloesem uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij die natuurlijk herinneringen oproept aan de petitie met de eisen tot uithuiszetting van Marcel Vervloesem die in 2005 vanuit de kringen rond Victor Vervloesem werd georganiseerd.

Voor de uithuiszetting van het gezin Breughelmans-Vervloesem en hun 78-jarige bedlegerige moeder, schreef ik naar Minister Keulen (VLD) en de Vlaamse Ombudsman.
Ik stelde het organiseren van petities om bewoners van sociale woningen uit hun huizen te drijven, in vraag en vroeg ook waarom directeurs van bouwondernemingen en eigenaars van huizen, via politieke vrienden, in aanmerking kwamen voor een sociale woning van de Geelse Bouwmaatschappij.
Minister Keulen en de Vlaamse ombudsman schenen de Vlaamse Wooncode slechts bijzaak te vinden en antwoordden me dat men 'niet kon tussenkomen in lopende rechtszaken' terwijl mijn klacht bij Minister Keulen van 5 maanden voordien dateerde.

Gepost door: Jan Boeykens | 04-08-09

Jan Peeters - Victor Vervloesem: wat hebben zij gemeen ?
Jan Peeters (Herentals, 12 januari 1963) is een Belgisch politicus voor de sp.a

Volgde Latijn-Wiskunde in het St-Jozefscollege te Herentals en volgde Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit te Antwerpen. Peeters is licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen. Hij was Assistent aan de universiteit van Antwerpen, en kabinetsadviseur van de gewezen minister Willy Claes. Hij was 4 jaar staatssecretaris en werd in 1999 even minister na het ontslag van Marcel Colla. Sinds 2001 is hij tevens burgemeester van Herentals.

Politieke loopbaan

1991 - 1995 : volksvertegenwoordiger
1995 - 1999 : staatssecretaris voor veiligheid en voor maatschappelijke integratie en leefmilieu
1999 : minister van pensioenen, veiligheid, maatschappelijke integratie en leefmilieu
1999 - heden : volksvertegenwoordiger - zetelt in de sp.a-fractie van de Kamer | Binnenlandse zaken en openbaar ambt - Stond in 2007 op de 2de plaats van de Sp.a-kamerlijst - Sp.a-bestuur Herentals


Jan Peeters zetelde ook in het partijbureau van de Sp.a:


Het partijbureau van de Sp.a


Tweewekelijks komt het partijbureau op maandag samen om de politieke lijn van de partij mee te bepalen. Het bureau leidt en vertegenwoordigt de partij. Het voert de beslissingen van het congres en van de raad van voorzitters en secretarissen uit.

Het houdt toezicht op en controleert de jaarwerking en jaarrekeningen. Om de twee jaar moet het bureau een politiek verslag voorleggen aan het nationaal congres.

Het bureau bestaat uit de partijvoorzitter, de ondervoorzitter, de nationaal secretaris, de adjunct-nationaal secretaris(sen) en zestien verkozen leden. Er zijn vertegenwoordigers van de vrouwen, jongeren en ouderen.

Onder meer de voorzitters van de sp.a-fracties van de parlementen, de sp.a-ministers, de internationale secretaris en vertegenwoordigers van een aantal organisaties wonen het partijbureau met ‘raadgevende stem’ bij.

Alain *André
Hans *Bonte
Dylan *Casaer
Hilde *Claes
Norbert *De Batselier
Philippe *De Coene
Magda *De Meyer
Robert *Delathouwer
Dalila *Douifi
Saïd *El Khadraoui
Caroline *Gennez
Jiroflée *Karin
Jan *PEETERS
René *Stroobant
Guy *Swennen
Daniël *Termont
Johan *Vande Lanotte
Ludwig *Vandenhove
Robert *Voorhamme

Gepost door: Jan Boeykens | 07-08-09

Jan Peeters - Victor Vervloesem: wat hebben zij gemeen ?
Sp.a-bestuur Herentals:

'Vic is al lange tijd actief in de sp.a Herentals en een gewaardeerd medewerker aan tal van initiatieven. Hij geniet dan ook het volle vertrouwen van het Herentals sp.a-bestuur. Vic is de eerste Morkhovenaar die voor de sp.a in de OCMW raad zal zetelen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen haalde hij nog 195 voorkeurstemmen en hij is zeer begaan met het welzijn van zijn medeburgers'.Nieuw OCMW Raadslid

Heden heeft Vic V. (sp.a) in de handen van Burgemeester Jan Peeters de eed afgelegd als nieuw OCMW raadslid. Vic is al lange tijd actief in de sp.a Herentals en een gewaardeerd medewerker aan tal van iniatieven. Hij geniet dan ook het volle vertrouwen van het Herentals sp.a-bestuur. Vic is de eerste Morkhovenaar die voor de sp.a in de OCMW raad zal zetelen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen haalde hij nog 195 voorkeurstemmen en is zeer begaan met het welzijn van zijn medeburgers. Hij vervangt Benny Nuyts uit Noorderwijk die om zuiver professionele redenen ontslag nam.

sp.a - Antwerpen
Herentals Nieuws Nieuwsoverzicht Nieuwsarchief - 23.2.2005

Gepost door: Jan Boeykens | 07-08-09

Victor Vervloesem: mijn schrijven naar de procureur-generaal
Beste Stefaan,

Hierbij stuur ik je een kopie van onze omzendbrief aan de procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep van Antwerpen (waar de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort, zoals de Hoge Raad voor de Justitie in 2008 erkende, spoorloos verdwenen zijn en waar Marcel Vervloesem van onze vereniging tot 4 jaar effectief werd veroordeeld.

Ik stuurde een kopie van deze brief ook naar procureur-generaal Christine Dekkers die nu op pensioen is en in oktober 2006 maakte ik zelfs nog eens speciaal een kopie van de bijgevoegde lijst van de 30 processen-verbaal inzake Victor Vervloesem, aan de secretaresse van de procureur-generaal over.

Victor Vervloesem is, zoals je inmiddels wel zal weten, de man die in 1998 met zijn roddels over 'folteringen en verkrachtingen door zijn halfbroer Marcel' (die hij enkele jaren voordien nog als secretaris van zijn wijkvereniging had aangesteld) naar de pers en het gerecht stapte.

Ik kreeg niets meer te horen van het hof van beroep te Antwerpen of van het parket van Turnhout.

Ik stuurde een kopie van deze lijst naar justitie, politici, pers enzoverder. Er kwam geen reactie terwijl Marcel Vervloesem na zijn onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort met de 90.000 slachtoffertjes (waaronder baby's) en die wereldwijd voor ophef zorgde, voor het minste gerucht als 'kinderverkrachter' werd afgeschilderd.

Enkele maanden geleden voerde ik een actie voor de gevangenis van Brugge waar dat Marcel Vervloesem gefolterd en als het ware doodgepest werd door de Psycho Sociale Dienst (PSD) die nu ook al 5 weken het dossier achterhoudt dat voor de PSD van de gevangenis van Turnhout bedoeld is.

Tijdens de aktie werden mij pamfletten door enkele voorbijrijdende bewakers gestolen. Ik diende hiervoor onmiddellijk, in gezelschap van de Franse journalist Serge Garde (die een boek over de kinderpornozaak Zandvoort schreef) en een Franse cameraman, een klacht in bij de lokale politie.
Na een dik uur meldde de politieofficier mij dat er goed nieuws was. Men had de aktentas met de pamfletten weergevonden alhoewel het gevangenispersoneel aan de bezoekersingang hadden beweerd dat zij 'van niets wisten'.
Tegelijkertijd deelde de politieofficier mij mede dat ik 'geseind was'. Victor Vervloesem bleek namelijk een klacht wegens 'laster en eerroof' voor de publicatie van de 30 PV's tegen mij te hebben ingediend.

Ik vraag mij af wat ik nu nog kan doen. Aan wie moet ik mij wenden om te vragen of er een onderzoek werd verricht in deze zaak ?

Waarschijnlijk moet ik daar niet onmiddellijk Victor Vervloesem voor aanspreken die in 2006 tot gemeenteraadslid van de Stad Herentals werd verkozen en die sindsdien als Sp.a-bestuurslid in de Commissie Veiligheid en Politie van Herentals zetelt.

Waarom zwijgen de pers, de politici en de justitie deze zaak dood en mag Marcel Vervloesem onder geen enkele voorwaarde worden vrijgelaten omdat hij volgens een uitgelekt rapport van justitie 'anders zou herbeginnen als kinderpornojager en de pers zou contacteren' ?

Wat is hier in feite gaande ? Tot wie moet ik mij richten ?

Jan

___________________


OPEN BRIEF AAN DE PROCUREUR-GENERAAL TE ANTWERPEN - PERSMEDEDELING

Proces Marcel Vervloesem moet onvermijdelijk worden overgedaan voor Hof van Beroep te Antwerpen


Achtergehouden processen-verbaals en onderzoeksverslagen werpen plots een geheel ander licht op proces Turnhout 21.10.2006


Hof van Beroep te Antwerpen
t.a.v. De Heer Procureur-Generaal
Waalse Kaai
2000 Antwerpen

Geachte Heer Pocureur-Generaal,

Betreft: Proces Marcel Vervloesem


Iederéén heeft het recht op een eerlijk proces en zoals u zal bemerken, zijn
er in Turnhout toestanden die onaanvaardbaar zijn voor een objectieve en onafhankelijke rechtspraak.
Het staat nu al vast en nog voor de strafrechtbank van Turnhout uitspraak kan doen in het proces van Marcel Vervloesem, dat de ganse procesvoering dewelke al bijna 9 jaar aansleept zal moeten worden overgedaan.
Door diverse 'fouten' binnen de administratie van het parket van Turnhout zijn namelijk diverse dossierstukken dewelke nochtans dezelfde notitienummers bezaten als de strafbundels, niet in de aanvankelijke dossiers terecht gekomen.
Als de strafrechtbank uitspraak zou doen op 15 november 2006, is de kans bijzonder groot dat door een klacht met burgerlijke partijstelling over deze ontbrekende stukken de ganse gevoerde procedure op de helling komt te staan. Een verdachte bezit immers het fundamenteel recht om over alle stukken inzake het strafbundel te beschikken teneinde zijn of haar verdediging voor te dragen.
Het parket van Turnhout is vergeten een bundel van 69 pagina's dik te voegen bij het dossier TU.52.98.101758-04. Dit bundel werd op 23 augustus 2005 ter griffie van de Procureur Des Konings te Turnhout afgegeven ter voeging in dat desbetreffende bundel en dit tegen kwitantie door de E.a. Adjunct secretaris van de Procureur.

Marcel Vervloesem werd op donderdag 15 april 2004 in opdracht van het parket door de Gerechtelijke Politie van Turnhout opnieuw verhoord inzake de inhoudelijkheden van de strafbundels TU.45.98.100301/2001 en TU.2O.49.100138.00.
Bij dat verhoor werden door de gerechtelijke politie stukken ter ontlasting inzake beide strafbundels gevoegd.

Zowel het voornoemde proces-verbaal als de gevoegde ontlastende stukken zijn door een vergissing tot op heden niet in de strafdossiers terechtgekomen.
Op 16 januari 2004 zond de Procureur des Konings van Leuven diverse zendingen aan het Parket van Turnhout inzake het strafbundel TU.37.10102448/I998, met daarbij diverse gegevens ter ontlasting van Marcel Vervloesem.
Deze doorzendingen en stukken bleven maandenlang zoek.
Onderzoek door de Hoge Raad van Justitie wees uit dat de klacht rond de verdwijning van deze stukken en processen-verbaals inzake TU.37.10102448 / 1998 gegrond was en dat het parket van Turnhout terzake in gebreke was.
Ook deze processen-verbaals, opgesteld door de Politie van Haacht op 3.11.2003 inzake het strafbundel TU.37.10102448 / I998, zijn ontbrekend in het desbetreffende strafbundel.

Ook brieven dewelke jaren geleden aan het parket van Turnhout waren toegezonden inzake het strafdossier TU.37.10102448 / 1998 en dewelke een geheel ander licht op de zaak konden werpen, zijn al evenmin in het desbetreffende strafbundel terechtgekomen.
Toevallig gaat het om brieven waarin niet Marcel Vervloesem doch wel de hoofdaanklager in deze zaak, Victor Vervloesem, werd aangewezen als kindermisbruiker.
De onderzoeksrechter dewelke het onderzoek inzake het strafbundel TU.37.L7.103093 / 05 voerde, heeft dossiers dewelke hij in beslag nam in het kader van dat strafdossier en ter beschikking stelde van psychologe Theunis, nooit ter inzage gegeven aan de beklaagde en diens advokaat.
Nochtans baseerde dezelfde Onderzoeksrechter zich op dit verslag van psychologe Theunis om de door Marcel Vervloesem opgegeven getuigen ter zijner ontlasting niet te verhoren.
De onderzoekers in het strafdossier TU.37.L7.103093 maakten gebruik van diverse processen-verbaals dewelke zij met nummer vermelden maar die zijn niet ter inzage in het strafdossier TU.37.L7.103093 omdat deze ter ontlasting van Marcel Vervloesem kunnen dienen.
Al de bovenvermelde vaststellingen zijn reeds voldoende om de gevoerde procedure in de strafzaak Marcel Vervloesem te wraken.
Juristen spreken zelfs van een schending van de fundamentele rechten van de
verdachte en het onthouden van het recht op een eerlijk proces .
Het proces dreigt ook vanwege de volgende elementen, volledig te ontaarden.
Zopas kwam immers aan het licht dat het parket van Turnhout er jarenlang van op de hoogte was dat hoofdaanklager Victor V. zich schuldig maakte aan zedenfeiten met kinderen. De Antwerpse provinciegouverneur Paulus schreef aan derden dat de Procureur des Konings van Turnhout hem mededeelde 'niet op de hoogte te zijn van misbruik van kinderen door de hoofdaanklager Victor Vervloesem' (Brief . d.d. 17 oktober 2005 ref . GE/PAUGUV/1MSOJQOFMJG.DOC).

Slachtoffers en gedupeerden van Victor V. stellen nu dat de Procureur des Konings van Turnhout de man beschermde en beter dan wie ook afwist van de zedenfeiten dewelke Victor Vervloesem pleegde.
Volgens hen kreeg Victor V. hierin een hand boven het hoofd gehouden omdat de Procureur hem nodig had om actievoerder Marcel Vervloesem te kunnen vervolgen.
Hier volgt een lijst van zaken die de Procureur des Konings van Turnhout zogezegd niet wist en die zijn ambt jarenlang ten overstaan van eenieder verzwegen hield...

1) Brief van L.V. uit herentals dd. 20 juli 1999 gericht aan de Procureur, thans berustend in TU.37.98.102448 / 98:
"Johan D. vertelde mij dat hij opgestookt was door Victor Vervloesem om Marcel aan te klagen. Ikzelf weet dat Victor Vervloesem er een verhouding op nahield met Johan D. Johan D. verklapte mij dat Marcel hem nooit iets had aangedaan ".
2) Brief van L.C. uit Haarlem dd. 24 juni 2001 toegekomen bij Walter Wellens lid Gerechtelijke Politie Turnhout:
" Ik werd destijds toen ik 12 jaar was aangerand door Victor Vervloesem. Ik deed daarover klacht bij het parket van Turnhout rond 14 februari 2001."
3) Brief aangetekend dd. 14 februari 2001 aan de Procureur te Turnhout:
" Ik heb in de krant gelezen van de klachten van Victor Vervloesem tegen zijn halfbroer Marcel. Ik wens klacht neer te leggen tegen Victor Vervloesem wegens aanranding op mijn persoon. Victor Vervloesem heeft mij als kind sexueel misbruikt. Hij bond me naakt aan een boom en bedreigde mij mijn geslachtsdeel te zullen afkappen met een zichel. Hij misbruikte ook M.C. "
4) Brief van C.E. uit Herentals 28 januari 2004 gericht aan diverse overheden en advokaten:
" Ik volgde de aantijgingen van Victor Vervloesem en zijn kompanen opzichtens Marcel Vervloesem in de kranten en wil daarop toch reageren. Mijn zoontje van 14 jaar werd onlangs tesamen met zijn vriendje het slachtoffer.
Het was Victor Vervloesem die zich masturbeerde voor zijn ogen en probeerde om zich te vergrijpen aan mijn zoontje en diens vriendje."
5) Brief berustend bij de lokale politie Herentals pv. 107025 /05 van L.V. uit Morkhoven:
" Victor Vervloesem had met andere personen afgesproken om Marcel Vervloesem aan te klagen via een Sociaal Centrum. De klachten tegen Marcel Vervloesem waren door Victor Vervloesem opgezet ."
6) Brief van E.M. uit Wakkerzele dd. 13.09.05 neergelegd bij de Politie Herentals:
" Victor Vervloesem viel het minderjarig kind N.C. sexueel lastig. Hij deed dat ook met S.D. "
7) Proces-verbaal lokale politie Neteland 16.12.2004 pv. TU.L7.109698 / 2004, verhoor M.V.A. uit Wiekevorst:
" Ik weet van enkele dagen geleden dat Victor Vervloesem zowel het kind N.C. als S.D.S. sexueel heeft lastig gevallen en hun geslachtsdelen heeft willen vastgrijpen. "
8) Proces-verbaal Politie Heist.o.d.Berg dd.13.12.2004 pv. ME.18.L7.104977 / 2004 verhoor ST.D. uit Arendonk:
" Ik kan u zeggen dat ik aangerand ben geweest door Victor Vervloesem aan " stekkesvijver " te Morkhoven. Deze heeft geprobeerd mijn geslachtsdelen te grijpen. De feiten deden zich voor in het bijzijn van mijn vriendje N.C. uit Morkhoven. "
9) Brief dd. 20 augustus 2004 van D.S. uit Herentals:
" In de zomer was ik omwille van een regenbui samen met mijn vriendje gaan schuilen in een hut. Plots kwam daar Victor Vervloesem aan. Hij vroeg of wij eens wilden trekken. Wij dachten dat het om een sigaret ging. Vic deed zijn broek open en begon zich voor onze ogen te masturberen op een gegeven
ogenblik wilde hij mijn geslacht grijpen, wij zijn toen gaan lopen."
10) Pv. Politie Herentals dd. 28.04.2005 - pv 103493 / 05 verhoor N.C. uit Herentals:
" Victor Vervloesem beging zedenfeiten voor mijn ogen. Hij begon zich af te
trekken. Ik heb daar met mijn vriendje al verklaringen bij uw diensten over
afgelegd. "
11) Brief van A.P. uit Antwerpen dd. 25 juli 2005 bij Politie Herentals pv.
1.7025 /05:
" Victor Vervloesem heeft het jongetje N.K. samen met zijn vriendje sexueel misbruikt. De vader van N.K. heeft bij tal van diensten deze zaak aangekaart. Maar volgens de vader wordt Victor Vervloesem beschermd door Burgemeester P.
Toen ik las wat in de kranten stond over u heb ik de politie ingelicht. "
12) Brief van M.V. uit Turnhout aan het parket van Turnhout inzake TU. 37.10.102448 / I998:
" Ik heb Victor Vervloesem en Johan D. lang gekend. Johan vertelde mij destijds dat toen hij 13 jaar was, dat hij door Victor Vervloesem was verkracht. Ik heb hem toen gezegd dat tegen zijn ouders te zeggen. Hij durfde niet. "
13) Brief dd. 8.7.2005 van H.D.W. uit Hulshout bij Politie Herentals berustend in TU.37.L7.103093.05:
" Victor Vervloesem pleegde zedenfeiten op Nick C. Het kind vertelde mij dit. De vader meldde de zaak aan het parket te Turnhout. "
14) Brief dd.14.12.05 van M.S. uit Westerlo berustend in
TU.37.10.102448/98:
" Misschien is het druggebruik van N.C. het gevolg van de aanranding op hem door Victor Vervloesem ."
15) Brief M.A. Heist o.d.Berg dd. 18.05.98 - TU.37.10102448 / 98:
" Als ik ooit problemen zou hebben met het gerecht dan moest ik maar verklaren dat Marcel Vervloesem mij zou aanranden. Ik moest dan met Victor Vervloesem in verbindng treden. Die zou naar het schijnt veel te zeggen hebben op het gerecht. Ik heb aan die spelletjes nooit meegedaan omdat ik weet dat Victor Vervloesem twee van mijn vriendjes heeft aangerand. "
16) Brief C.B. uit Herentals dd.16 februari 2006 - TU.37.10.102448.98:
" Het jongetje N. uit Morkhoven vertelde bij zijn bezoekjes bij mij dat
Victor Vervloesem hem aanrandde. Zijn ouders deden daarvan aangifte bij de politie. "
17) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven dd.14 september 2004 aan de Procureur van Turnhout:
" Ik heb Victor Vervloesem de omgang met mijn zoontje verboden omdat deze zedenfeiten pleegde ten overstaan van mijn zoontje en nog anderen. "
18) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven aan Victor Vervloesem. TU. 37.10.102448 - 98:
" Met verontwaardiging neem ik kennis van de zedenfeiten die u pleegde met mijn zoontje en zijn vriendje. Als vader wens ik niet meer dat je nog in de buurt van mijn zoontje komt. Ik heb van mijn zoontje en zijn vriendje gehoord hoe je hen betrekt in je perverse aktiviteiten met minderjarigen. Ik heb de advokaat van je broer over je ingelicht ."
19) Omzendbrief van Fam. C. aan de overheden dd. 22 februari 2004:
" Victor Vervloesem bij de OCMW-raad in Herentals. Victor Vervloesem pleegde zedenfeiten op mijn zoontje. Veertien dagen geleden is mijn zoontje daarover verhoord. Het verontrust mij dat deze die kinderen misbruikt in de OCMW-raad zetelt ."
20) Geregistreerde brief van P.W. uit Westerlo gewettigd bij de
bevolkingsdienst Westerlo op 23 feb.2004 - TU.37.10.102448 - 98:
" Ik kreeg 10.000 bfr van Victor Vervloesem om tegen zijn broer Marcel klacht neer te leggen voor aanranding. Ik ben echter nooit aangerand door Marcel maar wel door Johan D. in het huis van Eddy B. dewelke daar foto's van vervaardigde. Johan D. kreeg van Victor Vervloesem 15.000 bfr voor eenzelfde klacht. Hij kreeg meer omdat hij die bewering ook voor de Tv-zender VTM moest doen."
21) Proces-verbaal dd. 9 .1.2006 dienst opsporingen Politie Zuiderkempen - TU.L3.100118 - 2006 verhoor D.L.M.:
" Ik ben samen met mijn vriendje C. uit Herentals aangerand door Victor Vervloesem uit Morkhoven. De feiten deden zich voor te Morkhoven. Victor Vervloesem masturbeerde zich voor ons. Victor Vervloesem vroeg of wij wilden trekken. Hij had zijn lul in zijn handen. Hij was zich aan het aftrekken.
Wij hebben die feiten verteld aan de moeder van N.V. die ons de raad gaf dit te melden. Er zijn daarover verklaringen van opgenomen."
22) Brief van N.V. uit Morkhoven dd. 8.1.2006 in TU.37.L7.103093 - 05:
" Mijn vriendje vertelde mij dat hij was aangerand door Victor Vervloesem.
Er was nog een ander jongetje bij het slachtoffer. "
23) Proces-Verbaal LE.11.L8.103061 - 2003 - dd 5.7.2005 - TU. 37.10.102448/98F:
" Victor Vervloesem heeft aan P.W. uit Westerlo beloofd dat indien deze klacht zou neerleggen tegen Marcel Vervloesem hij op die manier kon ontglippen aan de schadeclaims dewelke hij van de Rechtbank aan Marcel Vervloesem moest betalen."
24) Proces-Verbaal 100470 dd. 27.3.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor M.P.:
" Victor Vervloesem had in de woning van Eddy B. afspraken gemaakt met andere mensen om klachten tegen Marcel Vervloesem te organiseren. Hij had bv. aan P.W. uit Westerlo beloftes gedaan indien deze aan die klachten tegen Marcel vervloesem zou meedoen. Victor Vervloesem chanteerde P.W. omdat hij afwist van diefstallen die deze begaan had. P.W. vertelde mij dat Victor Vervloesem hem had aangezet om valse aanklachten van aanranding op Marcel Vervloesem in te dienen. Hij had dat dan maar gedaan, doch deze dan weer ingetrokken."
25) Proces -Verbaal 100572-03 dd. 16.4.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor van W.H.:
" Victor Vervloesem manipuleerde P.W. om tegen zijn broer Marcel klachten neer te leggen. Ik kreeg van P.W. zelfs gerechtelijke stukken daarover . Hij heeft aan mij zijn verhaal gedaan. Hij wist blijkbaar niet dat ik Rijkswachtadjudant was in burger gekleed. Ik heb van dat alles inderdaad verslag uitgebracht en door P.W. verschafte stukken aan u overgedragen. De klacht van aanranding tegen Marcel Vervloesem was opgezet spel."
26) Proces-Verbaal n° 10101017 van de Gerechtelijke Politie Turnhout - TU.37.98.102448/98 J.V.S., moeder van A.G.:
" Ik diende verklaringen af te leggen over Marcel Vervloesem. Ik begreep niet waarom. Er zou ons geld worden geboden als wij tegen Marcel Vervloesem getuigenis zouden afleggen."
27) Brief van W.V.S. berustend bij advokaat D. Df.:
" Ik moest het zakje met drugs en het bamboestokje bij Marcel Vervloesem in huis binnensmokkelen voor R.V.S. en zijn vader. In ruil kreeg ik drugs.

De voornoemde gegevens spreken voor zichzelf.
Dat verklaart misschien waarom men zo halstarrig weigerde om de strafdossiers van Marcel Vervloesem volledig ter inzage te geven aan de verdediging.
De Procureur des Konings van Turnhout wist aan de hand van deze dossierstukken dus wel degelijk wat er gaande was en is in tegenstelling met zijn beweringen ten overstaan van de Gouverneur te Antwerpen.
Het wordt duidelijk waarom het Openbare Ministerie te Turnhout de opdracht van Strafrechter F. Caers om ook Victor Vervloesem, tesamen met zijn kompanen aan de leugendetectortest te onderwerpen, zogenaamd vergat uit te voeren.
Marcel Vervloesem daarentegen moest een leugentest bij de federale politie ondergaan (hij liet ook nog een leugendetectortest afnemen door enkele specialisten van de Universiteit in Milaan).
Beide testen wezen uit dat hij de waarheid had gesproken.

Verder stellen wij vast dat:
- Ook in het Forensisch verslag de experts stellen dat Marcel Vervloesem hoog scoort inzake betrouwbaarheid.
- 6 psychiaters deskundigen Marcel Vervloesem volledig normaal bevonden.
- In het gerechterlijk psychologisch onderzoeksrapport staat dat Marcel Vervloesem niet kindgericht is.
- Het gerechtelijk onderzoek naar de computer van Vervloesem Marcel geen strafbare feiten opleverde.
- Het gerechtelijk onderzoek van het labo van de federale politie te Turnhout in de woning van Marcel Vervloesem geen bezwarend DNA bewijs opleverde.
- Eén der Psychiaters in zijn verslag schreef: "Het is omdat Marcel Vervloesem lid is van de Vzw Werkgroep Morkhoven en akties voert hij niet in de gratie valt van de magistratuur van Turnhout. "
- Procureur Bourlet duidelijk stelde dat hij Marcel Vervloesem voor het bezit en de overdracht van de cederoms van het kinderpornonetwerk Zandvoort niet zou vervolgen.
Marcel Vervloesem is dus jarenlang gevonnisd geweest door een deel van de Vlaamse media. Het artikel van Ivo Meulemans in de kranten " Het Nieuwsblad " en " De Gentenaar " dd. 19.10.2006 getiteld 'Kinderpornojager vertoont seksuele interesse voor minderjarigen - Vervloesem is gestoord' is daar een goed voorbeeld van.
Ook de artikels in De Morgen en De Standaard spreken uitsluitend over een 'grensoverschrijdend seksueel gedrag' van Marcel Vervloesem en vermelden geen woord over de positieve resultaten van het 36 bladzijde tellende rapport van Dr. Cosyns die ondermeer schrijft dat 'de media -zoals betrokkene zelf aangeeft- hem steeds meer zal provoceren'.

Het valt trouwens op dat het proces in de voornoemde kranten vertekend werd weergegeven en de woorden van de openbare aanklager Peter Vander Flaas bewust werden verdraaid.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Gepost door: Jan Boeykens | 07-08-09

Mijn klachten bij Justitie
Sorry voor het feit dat ik hierbij nogmaals aandacht vraag voor 'mijn' zaak (vzw Werkgroep Morkhoven).

In mijn functie van Voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, heb ik honderden klachten ingediend bij Justitie en ik kan niet zeggen dat mijn klachten werkelijk onderzocht en behandeld werden.

Een paar dagen geleden diende ik nog een klacht in via de online-klachtendienst van Justitie.
Ik ben benieuwd of ik een antwoord zal ontvangen want de klachtenbehandeling staat op de website van Justitie wel mooi uitgelegd maar in de praktijk kan men met zijn klachten nergens terecht.

Zo wacht ik al meer dan een half jaar op een antwoord van de Hoge Raad voor de Justitie waarbij ik klacht indiende tegen de Turnhoutse procureur Jan Poels die leugenachtige verklaringen tegenover de Minister van Justitie aflegde.

Misschien krijg ik van de Hoge Raad voor de Justitie geen antwoord omdat procureur Poels door de Hoge Raad voorgedragen en benoemd werd.

Wat nu de kwestie rond het Sp.a-bestuur in Herentals betreft (Victor Vervloesem, Jan Peeters):
Ik denk dat ik zowat alle Sp.a-parlementsleden over deze zaak geschreven heb. Ik ontving echter geen antwoord.

In 2007 pleitte Els Van Eeckhaut, strafpleiter te Gent en een dochter van de gereputeerde strafpleiter Piet Van Eeckhaut, ervoor om de site van de vzw Werkgroep Morkhoven uit de lijst van de Top 100 van invloedrijke blogs van 'Metatale' te halen.

Els Van Eeckhaut schreef op haar blog dat de site van de vzw Werkgroep Morkhoven 'dubieus' was. Ik vroeg mij af waarom.

Na het nodige opzoekingswerk kwam ik er achter dat haar vader Sp.a-schepen was in Gent.
Zijzelf kwam in 2006 op als SP.A-kandidate voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zij werkte ook 1,5 jaar op het kabinet van minister Freya Van den Bossche (Sp.a).

Het is duidelijk dat niet alleen justitie maar ook bepaalde politieke partijen de vzw Werkgroep Morkhoven het zwijgen wilden opleggen omtrent de kinderpornonetwerken.

--------------------------

Wat met ‘dubieuze’ sites in rankings etc..?

December 21st, 2007 · 13 Comments

Sorry voor het juridische jargon in de titel, overkomt me vaker de vrijdagochtend als ik op het punt sta mij zoals iedere vrijdagochtend van de laatste maanden te begeven naar een psychiatrisch instituut. (Ja, ja sloebers, ik hoor sommigen onder u uw ‘eindelijk’s en ‘het werd tijd’s’ wel murmelen, maar helaas neen, ik doe dat iéts gans anders dat perfect te kaderen valt in mijn professionele praktijk).

Wacht, halt, we zijn al een halfuur verder en ik ben intussen al waar ik moet zijn, in het Instituut in kwestie, maar x en x en x zijn er nog niet, dus even tijd voor een korte mededeling.

Ik weet dat ik een muggenzifter ben, en dat ik per se alles en iedereen op zijn kleine kantjes wijs. Of toch die neiging heb. Ik ben er vaak onuitstaanbaar door en malcontent en zelfs pessimistisch, zeker als ik begin met mijzelf op kleine kantjes te wijzen.

Maar soit, ik ga het dus weer doen, houd u vast. En ik doe het dan ook met respect voor wat ik ‘aanval’.

Het gaat namelijk over Metatale. Maar slechts in ondergeschikte orde, zoals u meteen zult lezen. Metatale is om het voor buitenstaanders gemakkelijk te maken een sympathiek bedrijfje dat de invloed van blogs probeert te analyseren op een neutrale manier. En daarvan een wekelijkse update geeft. Hm, bijna wekelijks toch. Op de site zelf leest u hoe het allemaal werkt.

Dat analyseren resulteert in een top 100 waar je uiteraard op kunt klikken en kijken naar de blog die aldaar een plekje bemachtigd heeft.

Welnu, tussen deze 100 invloedrijke blogs staat ook de site werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be.

Geen linkliefde naar deze site, die m.i. niet meer is dan een fanclub van Marcel Vervloesem, een man die niet gewoon niet echt, maar eerder écht niet onbesproken is. (link)

Over invloed gesproken; probeer maar eens via Google een artikel te vinden over MV dat niet ergens gerelateerd is aan de eerder genoemde site. De bijzonder hoog gerangschikte website heeft de voorbije tien jaar zodanig veel pers, maar ook persoonlijke linkaandacht gekregen dat de argeloze zoeker overspoeld wordt met berichten over de goede werken van Vervloesem, in vroeger tijden,en in navolging van de witte marsen,gesteund door behoorlijke bona fide sites die in deze figuur écht de grote pornojager zagen die talloze netwerken zou blootleggen.

Hoewel ik nogal wat begrip kan opbrengen voor het analytisch in kaart brengen van de zaken stel ik vragen bij het feit dat door de verschijning in Metatale telkens opnieuw mensen linken naar de propagandistische blog van Morkhoven.

Mocht Metatale retroactief te werk gaan, deze blog zou wellicht op één staan: ze is immers is de kern van een machinerie die ertoe geleid heeft dat een enorme waas gecreëerd werd over M.V, zijn persoonlijkheid en vooral over het feit dat hij beschuldigd wordt van zware feiten (zie de hogere link).

Zelf heb ik het daar moeilijk mee. Niet alleen staan bijna alle bloggers die ik ken wel érgens in die ranking van Metatale, en een paar blogs die mij zéér nauw aan het hart liggen in de toptien, daarnaast genereren die blogs ‘invloed’ volgens mij op een totaal andere manier.

Morkhoven is volgens mijn persoonlijke mening immers geen blog, maar mijns inziens een propagandasite waar moedwillig onwaarheden in stand gehouden worden om de figuur MV in ere te houden. Een figuur die (in eerste aanleg) veroordeeld werd voor misdrijven waar ik noch mijn vrienden, noch mijzelf mee geassocieerd wil zien.

Verder, en ik eindig waar ik begin: moet er niet één of andere vorm van marginale toetsing zijn?

Onnozelheid mag, om een bekende jonge blogster te parafraseren. Zatte Vrienden is een site waar je een hekel kunt aan hebben maar die niet op het slappe koord van de onwettigheid danst en bovendien een bepaald soort mannen van de straat en uit de kroegen houdt, LvB vertegenwoordigt politieke ideeën die mij vaak doen grijpen naar een stuksken kallisjenhout om mijn ergernis te verbijten, maar ik moet de bezieler ervan volgen als hij de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel draagt en, ook deze site houdt een bepaald soort mannen van straat..enz..enz..

Allemaal oké dus, wat mij betreft.

Maar hoeveel onnozelheid kan er eigenlijk nog meer door als het gaat over sites zoals die van Morkhoven?

Het is niet echt de site van een veroordeelde blogger, want daar mag in principe geen probleem over bestaan, en bovendien is MV nog niet in laatste instantie veroordeeld. Het is wel een site die (volgens mij) in staat is om mensen een gigantisch rad voor ogen te draaien over de handelswijze van één persoon, en die niet nalaat daarbij de werking van het hele gerecht, alle actoren van Justitie beschuldigd van leugens, bedrog en vooral van het persoonlijk willen pesten van één persoon.

Om alles te relativeren: ik werp geen steen naar Metatale, of toch maar een klein keitje. Ik stel veeleer een vraag, ter overweging, die ik mij bij andere rankings, wedstrijden en verkiezingen ook wel eens stel. Namelijk, of een marginale toetsing aan de wet, en aan het maatschappelijk aanvaardbare niet wenselijk zou zijn?

Ik besef dat ik eigenlijk een stinkende knuppel in het hoenderhok gooi, want het maatschappelijk aanvaardbare, daar is helemaal geen definitie van, vandaar dat ik juist de minieme toetsing vooropstel, waarbij de conclusie misschien zou kunnen zijn dat het in afwachting van een eindarrest in dit proces niet wenselijk is om iemand die beschuldigd wordt van dergelijke feiten in de kijker te zetten.

Helaas, intussen zijn we een hele tijd, en ik drie vergaderingen en evenzoveel pauzes verder en ik moet op de bus, dus herlezen, dat zal voor een andere keer zijn.

-----------

PS. De site van Els Van Eeckhaut staat nu zelf in de Top 100 lijst van Metatale.

Gepost door: Jan Boeykens | 09-08-09

Beste Jan Boeykens,

Om u volledig te kunnen antwoorden op uw gestelde vragen en uw vorgestelde situaties heb ik ondertussen al een beetje opzoekingswerk gedaan. Het spreekt voor zich dat ik niet zal antwoorden met "je hebt groot gelijk", want daar heb je, zonder de motivering van uw gelijk, ook niets aan.

Ik ga u de uitleg geven die volgens bepaalde wetsartikelen zijn beschreven.

Die brief dat je me geschreven hebt op deze pagina vervat meer strafbare feiten ,dat je op het eerste zicht zou kunnen geloven , daarom duurt het een tijdje voor mijn antwoord.

Waarschijnlijk ga ik voor dit antwoord een apparte pagina openen.

Binnen volgende week heb je mijn antwoord.

Groeten
Stefaan

Gepost door: Stefaan | 09-08-09

De commentaren zijn gesloten.