10-05-09

Hoge Raad oordeelt niet over de grond van de zaak


Cottyn.large_834322

Hoge Raad oordeelt niet over grond van zaak-Fortis

 

Jean-Luc Cottyn leidt het onderzoek.

 

Het onderzoek dat de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) voert in de Fortis-zaak zal enkel aanbevelingen opleveren. Over wat er precies is gebeurd rond het Fortis-proces zal in het HRJ-verslag wellicht niets staan. Dat heeft Jean-Luc Cottyn, de man die het HRJ-onderzoek leidt, in de Fortis-onderzoekscommissie gezegd.
Volgens Cottyn kunnen de onderzoekscommissie en de andere lopende procedures perfect naast elkaar bestaan.

Aanbevelingen

Jean-Luc Cottyn is voorzitter van de Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie van de HRJ en leidt in die hoedanigheid ook het onderzoek dat de Hoge Raad op 23 december vorig jaar opstartte. Het gaat echter niet om een strafrechtelijk of tuchtrechtelijk onderzoek. De HRJ-enqu¿te heeft enkel de bedoeling om uit dit dossier algemene beleidsaanbevelingen en voor het gerecht specifieke aanbevelingen te formuleren, verduidelijkte Cottyn.

Niet verhoren

De HRJ kan betrokkenen in het dossier ook enkel horen en niet verhoren. De betrokken magistraten kwamen ondertussen al hun versie van de feiten geven. Cottyn wil nu ook niet-magistraten (politici, nvdr) uitnodigen. Dat is niet voorzien in de wet, maar aangezien de wet het ook niet verbiedt en de Hoge Raad dat op vrijwillige basis wil doen, ziet Cottyn hierin geen probleem. Verschillende commissieleden hadden echter hun vragen over deze praktijk. Cottyn liet ook nog weten dat de aanbevelingen er pas komen wanneer de lopende strafrechtelijke en tuchtrechtelijke procedures zijn afgerond. Een timing kon hij dan ook nog niet geven.

Inhoud

Hoedanook zal het onderzoek van de HRJ weinig of geen gegevens opleveren over de inhoud van het Fortis-dossier zelf of over individuele aansprakelijkheden. De Hoge Raad mag zich immers niet mengen in lopende procedures. Cottyn ziet wel geen graten in het naast elkaar bestaan van verschillende procedures. Er is zowel plaats voor het HRJ-onderzoek, de onderzoekscommissie als de tucht- en strafrechtelijke procedures, klonk het. (belga/sam/kh)

De Morgen, 2/3/09

 

Commentaren

antwoord van de Hoge Raad Ik kreeg het volgende antwoord van de Hoge Raad inzake mijn brief inzake kinderlijken, valse identiteiten en de corruptie van magistraten in mijn dossier:

5.5.2009

Aan Thierry Saey


O ref.: N/2009/04/72/NH/KDB

Geachte Heer,

Betreft: uw brief van 26.3.2009


Uw brief van 26 maart jongstleden werd door onze commissie goed ontvangen en grondig gelezen.

U wil daarin klacht neerleggen tegen een aantal personen die strafbare feiten gepleegd hebben en/of de rechtsgang blokkeren.

Wat het eerste aspect betreft, moeten wij ons onbevoegd verklaren. De hoge raad voor de justitie is immers geen parket of rechtbank en dus kan u hier ook geen klachten neerleggen tegen personen die een misdrijf zouden gepleegd hebben. Wanneer u een klacht wenst neer te leggen tegen personen die u verdenkt van strafbare feiten, dan dient u zich hiervoor te wenden tot het parket of de onderzoeksrechter.

Ook het tweede aspect van uw klacht kunnen wij niet onderzoeken. De beslissingen die genomen worden door de procureur des Konings, de onderzoeksrechter, de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling zijn rechterlijke beslissingen die niet door ons mogen beoordeeld worden aangezien de Hoge Raad geen rechtscollege is, noch een beroepsinstantie.
Indien u niet akkoord gaat met de beslissing van voornoemde instanties of personen dient u daartegen de geëigende rechtsmiddelen aan te wenden.

De overige aspecten van uw klacht worden door onze commissie ongegrond verklaard wegens een gebrek aan voldoende objectieve elementen.

Met voorname achting,

Jean=Luc Cottyn
Voorzitter van de Nederlandstalige Advies= en Onderzoekscommissie

HRCS
Louizalaan 65 b 1
1050 Brussel

02 535 16 16
Fax: 02 535 16 20
E=mail: info hrj.be

Gepost door: Stefaan | 10-05-09

Virginie Cottyn en Vermassen
Jef Vermassen
Geert Van Driessche
Rudy Arts
Jo Muylle
Marijke Collier
An Govers
Eva Mercken
Jan Peynsaert
Ayse Elkilic
An Peirsegaele
Virginie Cottyn

Gepost door: Stefaan | 10-05-09

Jean-Luc Cottyn vindt rechtspraak door een volksjury 'waardeloos'
Doorstart Hof van Assisen
Durven magistraten volksjury in de ogen kijken?


ANTWERPEN - Zeven assisenprocessen in Vlaanderen in de korte maand februari met een dubbele start in Gent en in Antwerpen. We vragen ons af of voorzitter Michel Jordens in Antwerpen en voorzitter Boudewijn Desmet in Gent en de openbare aanklagers Guido Vermeiren en Yves Van Den Berge maandagochtend de tweemaal 60 gedagvaarde kandidaat-juryleden nog in de ogen zullen durven kijken.

In hun aller naam en als eminent lid van de Hoge Raad voor de Justitie heeft advocaat-generaal Jean-Luc Cottyn vanuit zijn paleis in Brussel de wereld en Vlaanderen via radio, tv en op gedrukt papier onverkort en ondubbelzinnig laten weten dat rechtspraak door een volksjury waardeloos is, om vele redenen, niet in het minst de domheid van de, citaat, "kuisvrouwen en werklozen" die in overtal de volksjury bevolken. Verder heet het "emo-justitie en theaterdemocratie."
Ik kan me niet voorstellen dat gewone mensen zich ooit méér beledigd hebben kunnen voelen dan na zullke tirade.

De reacties op de forums alom en de sterke opiniestukken in De Standaard maken duidelijk dat Vlaanderen not amused is met zulke neerbuigende gezegdes. Justitie loopt in de ogen van de gewone mensen opnieuw zware schade op.
We vrezen dat het ditmaal niet meer zal kunnen worden goedgemaakt.

Dat de volksjury zou bestaan uit mensen die toch niets anders te doen hebben, is een kwalijke misvatting die zeker niet opgaat voor de volksjury's zoals die op een correcte manier worden UITGELOOT in Antwerpen, Leuven, Tongeren, Brussel, Bruxelles en de Waalse provincies.

Het zou misschien iets dichter bij de waarheid kunnen liggen in het rechtsgebied Gent-Brugge waar, jawel, Jean-Luc Cottyn advocaat-generaal is en waar hij in 49 processen als openbaar aanklager een straf vorderde voor het Hof van Assisen.

Uitgerekend dààr worden volksjury's niet uitgeloot maar SAMENGESTELD, wat ik al vele jaren een regelrechte schande vind en al lang door Cassatie had moeten beteugeld worden.

Immers waar in andere provincies de uitloting van de volksjury snel en wel gebeurt, binnen het halfuur en zonder contact tussen magistraten en advocaten enerzijds en kandidaat-juryleden anderzijds, worden in Gent en Brugge de 60 kandidaat-juryleden één na één in een afgesloten raadkamer ontvangen, waar ze vooraf hun uitleg kunnen doen in een bevraging door de voorzitter, in het bijzijn van de advocaten, de griffier en de aanklager.
Hier krijgt iedereen de kans om een of andere smoes te verzinnen om niet te moeten zetelen ("Ik heb al een mening", "Ik kan niemand straffen", "Ik kan er niet tegen") of zich te enthousiast of te geleerd kan tonen.

Op die manier kan een paar uur later een volksjury à la carte samengesteld worden met een enorme voorkennis van de aanklager en de advocaten.
Uiteraard kan op die manier elke intelligentia bij de volksjury worden weggefilterd.

Jean-Luc Cottyn heeft als aanklager 49 maal aan deze quasi geheime ceremonie deelgenomen. Om dan naderhand te jammeren over het niveau van de volksjury, eens spreekbuis geworden van de Hoge Raad voor de Justitie...

Enfin, ik kijk ernaar uit of de vier hoge magistraten die als eerste een volksjury moeten trotseren zullen doen alsof er nooit een Jean-Luc Cottyn heeft bestaan.

"Tu quoque, Jean-Luc?"

Vrijdag 30 januari 2009
Gust Verwerft

Bron:

Gepost door: Stefaan | 10-05-09

De Hoge Raad voor Justitie 'onderzoekt'...
BRUSSEL - De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) stelt een onderzoek in naar het functioneren van de rechterlijke macht in de zaak-Fortis. Dat is hoogst uitzonderlijk.


'Het is de eerste keer dat de onderzoekscommissie van de Hoge Raad op eigen initiatief een onderzoek instelt naar de werking van de rechterlijke orde', zegt advocaat-generaal Jean-Luc Cottyn, de voorzitter van onderzoekscommissie. 'De Fortis-zaak heeft het vertrouwen van de bevolking in het gerecht een flinke knauw gegeven. Er zijn geruchten van beïnvloeding, de minister van Justitie is afgetreden en de regering is gevallen. Het is onze plicht om na te trekken of de betrokken rechtscolleges en parketten fouten hebben gemaakt.'

Na afloop van haar onderzoek zal de commissie aanbevelingen formuleren om het vertrouwen in justitie te herstellen. De Hoge Raad voor de Justitie werd opgericht in 1998 nadat de commissie-Dutroux de tekortkomingen in het Dutroux-onderzoek had blootgelegd. De Raad moet toezien op de goede werking van Justitie.

Ex-minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) juicht het initiatief van de Hoge Raad toe en beloofde al zijn volle medewerking te geven. Met de demarche van de Hoge Raad dreigt het ondertussen wel onderzoeken te gaan regenen rond de Fortis-zaak.

Een overzicht van het kluwen:

Er is eerst en vooral het parlementaire onderzoek dat zal moeten nagaan waar en hoe het allemaal is fout gelopen met Fortis. De vraag is wanneer dat onderzoek van start zal kunnen gaan.

Daarnaast lopen ook al twee tuchtonderzoeken tegen magistraten die mogelijk uit de bocht zijn gegaan zijn in de Fortis-zaak. Op het niveau van eerste aanleg gaat het parket van Brussel na of substituut Pim Van Walleghem - die werkte op het kabinet van Yves Leterme (CD&V) - geprobeerd heeft zijn Brusselse collega Paul D'Haeyer te beïnvloeden en zijn advies te veranderen. Substituut D'Haeyer gaf in eerste aanleg een negatief advies voor de Fortis-verkoop aan BNP.

Op het niveau van het hof van beroep loopt een tuchtonderzoek tegen rechter Christine Schurmans die ervan verdacht wordt dat ze haar beroepsgeheim heeft geschonden tegenover haar man. Die lekte naar het kabinet-Leterme de - voor de regering negatieve - inhoud van het Fortis-arrest in beroep. Het is de historie rond Schurmans die tot de val van de regering heeft geleid.

Volgende week beslist Cassatie allicht ook of er al dan niet een gerechtelijk onderzoek komt naar de mogelijke beïnvloeding van het gerecht door de politiek in de zaak-Fortis. Dat zou kunnen op basis van artikel 239 uit het strafwetboek dat ambtenaren verbiedt tussen te komen in beslissingen van het gerecht. Als er een gerechtelijk onderzoek komt dan is het niet duidelijk waar het onderzoek dan moet worden gevoerd. Er worden immers magistraten van alle niveaus in het dossier genoemd.

Ondertussen laat ook de enige Fortis-rechter die tot nu buiten schot is gebleven is, Francine De Tandt, van zich horen. De Tandt is de rechter die in eerste aanleg op 18 november de verkoop van Fortis aan BNP goedgekeurde, ondanks het negatief advies van het parket. In beroep werd haar beslissing herroepen.

Maar ook voor De Tandt lijkt de rust nu voorbij. Volgens de geruchtenmolen zou zij haar 'pro-BNP'-beslissing onder invloed van de regering hebben genomen terwijl ze eigenlijk eerst een andere beslissing wilde nemen. De advocaten van de regering zouden bovendien op voorhand kennis hebben kunnen nemen van die beslissing.

In een interview met de zakenkrant L'Echo schreeuwt De Tandt haar verontwaardiging uit over die insinuaties. 'Ik werk al 31 jaar in de magistratuur en ik ben altijd integer geweest', zegt ze. De Tandt voelt aan dat ze gezocht wordt en zegt: 'Sommigen drijven het nu zelfs zover dat ze naar mijn man bellen om mijn tijdsgebruik te proberen reconstrueren toen ik de Fortis-uitspraak voorbereidde.' Volgens De Tandt is het ondenkbaar dat ze zich door iemand zou laten benaderen.


Mark Eeckhaut
De Standaard 24.12.2009Mark Eeckhaut

Gepost door: Stefaan | 10-05-09

Hoge Raad: 'goede schakel in de ketting van Justitie' ARCHIEF

Jonge Balie Veurne opent gerechtelijk jaar - Diksmuide - 07/09/2007

Voor de 14e keer startte de Conferentie van de Jonge Balie van Veurne het gerechtelijk jaar met een plechtige openingszitting. Die vond plaats vorige vrijdag plaats in CC 't Kruispunt te Diksmuide, onder ruime belangstelling van hoge magistraten, vele advocaten en diverse politieke mandatarissen uit de Westhoek. Gastspreker was advocaat-generaal Jean-Luc Cottyn, verbonden aan het Parket-Generaal bij het Hof van Beroep te Gent.

Hij verving in extremis de zieke Prof. Dr. Brice Deruyver, veiligheidsadviseur van premier Verhofstadt. Waar oorspronkelijk "De ketting rond de hals van justitie" als onderwerp was gekozen door Deruyver, hield Cottyn zijn openingsrede over de Hoge Raad voor Justitie, die hij als een goede schakel in de ketting van Justitie beschouwt. De redenaar, zelf lid van de Benoemings- en Aanwijzingscommissie binnen de Hoge Raad voor Justitie, hield ruim een uur lang een vurig pleidooi ter verdediging van deze vrij nieuwe instelling, ontstaan en gegroeid uit de maatschappelijke onvrede over Justitie in het Dutroux-tijdperk.

"De Hoge Raad voor Justitie waarborgt in alle objectiviteit en onafhankelijkheid de voordrachten voor benoeming van alle magistraten, los van elke politieke inmenging ter zake", benadrukte gastspreker Cottyn.

http://www.westhoek.be/info/ned/jewaserbij/2007/september/diksmuide0709/welkom.htm

Gepost door: Stefaan | 10-05-09

Fortis- en andere intriges
ARCHIEF

5/02/09

Fortis: nog meer intriges


De Fortis-affaire heeft nu ook al hommeles veroorzaakt bij de Hoge Raad voor Justitie (HRJ). Aanleiding zijn de uitlatingen van Jean-Luc Cottyn. De man is advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Gent en één van de vier leden van het leidinggevende bureau van de HRJ. Hij verklaarde woensdagavond tegenover de pers dat de parlementaire onderzoekscommissie en de Hoge Raad voor Justitie wél tegelijk een onderzoek kunnen voeren naar de onregelmatigheden tijdens de Fortis-processen. Hij ging daarmee in tegen het verslag van de vier experts van de onderzoekscommissie.

Welingelichte bronnen bij de HRJ melden nu dat Cottyn geen mandaat had om de uitspraken te doen. Integendeel. Er was net afgesproken om niet te communiceren. Sommige leden van de Hoge Raad zien zelfs een politieke agenda achter het manoeuver. Ze verwijzen naar het Open VLD-etiket van Cottyn.

En bij het Hof van Cassatie is het ook al hommeles dankzij de Fortis-perikelen. De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, Jean-François Leclercq, heeft openlijk kritiek geuit op de brief en de nota die de voorzitter van het Hof van Cassatie, Ghislain Londers, eind december schreef. Die hebben toen geleid tot het ontslag van de regering-Leterme. De procureur-generaal heeft zijn ongenoegen geuit in een brief aan Londers en de andere raadsheren van Cassatie. In zijn nota aan de voorzitter van de Kamer schreef Londers dat hij niet beschikte over juridische bewijzen van een poging tot belemmering van de rechtsgang tijdens de Fortis-processen. 'Maar er zijn ongetwijfeld belangrijke aanwijzingen in die zin', luidde het. In zijn brief hekelt de procureur-generaal nu die gang van zaken.

Een kanttekening: alleen bij justitie verstuurt een magistraat een brief naar een collega die luttele meters verder in hetzelfde gebouw zit. En als je niet beseft dat zo'n brief zeker in de pers zal belanden, ben je al helemaal wereldvreemd. Maar dat geheel terzijde.

Naar verluidt, zijn de twee topmagistraten, Londers en Leclercq, nog 'on speaking terms'. er is geen sprake van een 'oorlog'. Maar de twee hebben dus wel een grondig meningsverschil over de gang van zaken in de Fortis-affaire. En dat wordt in CD&V-kringen al duchtig gebruikt om Londers in diskrediet te brengen.

De Fortis-affaire heeft al een tsunami van intriges veroorzaakt binnen justitie.

Zoals u al wist, is het allemaal begonnen met een ongeziene clash tussen de drie raadsheren die het Fortis-proces in beroep behandelden. En vervolgens zat het er ook bovenarms op tussen de voorzitter van het Brusselse hof van beroep en de Brusselse procureur-generaal. Om nog te zwijgen van die twee Brusselse parketmagistraten. De ene die op het kabinet-Leterme zat. En de andere die openbaar aanklager was op het Fortis-proces in eerste aanleg, en beweerde door zijn collega onder druk te zijn gezet. Kortom, een waslijst van (top)magistraten die intussen al de degens hebben gekruist.

Al die intriges zijn dodelijk voor het (al gehavende) imago van justitie. Te meer omdat op alle magistraten die al de degens kruisten, een duidelijk politiek etiket kleeft. Een oorlog tussen de zuilen. En de betrokken magistraten mogen dan al hun onafhankelijkheid uitschreeuwen. Ze laten het niet na de gekleurde agenda van hun opponenten wel in de verf te zetten.

Als zelfs al de Hoge Raad voor Justitie aan de politieke spelletjes ten prooi valt. Waar zijn we dan mee bezig? De Hoge Raad moest toch net de depolitisering van onze rechtsstaat belichamen?

Trop is te veel en te veel is trop.

Lars BOVÉ


Bron:

Gepost door: Stefaan | 10-05-09

'weerspiegeling van onze huidige samenleving' "Jury geen weerspiegeling van samenleving"


Cottyn beet, zoals wel vaker, de spits af met een vurig pleidooi tegen het hof van assisen. Sedert 2005 neemt hij, na een advies van de hoge raad voor de justitie, dit standpunt in. Volgens hem is de jury geen weerspiegeling meer van onze huidige samenleving. Het ontbreken van de motiveringsplicht en het gebrek om hoger beroep zijn volgens hem nog goede argumenten om assisen af te schaffen.


"Wantrouwen tegen justitie"

Renaat Landuyt zag echter geen graten in de vurige argumentatie van Cottyn. “Er geen politiek noch maatschappelijk draagvlak voor de afschaffing wegens een te groot wantrouwen tegen justitie” aldus Landuyt. Men moet het hof van assisen behouden om historische redenen volgens Landuyt.


"Assisenproces is stap in verwerkingsproces"

Filip Van Hende trad Landuyt bij in zijn pleidooi tegen de afschaffing van het hof van assisen. Volgens hem is een assisenproces ook een stap in het verwerkingsproces van het slachtoffer omdat de doorsnede van de maatschappij oordeelt over de daden van de beschuldigde, en mede hierdoor moet er volgens hem ook geen hoger beroep mogelijk zijn.

Gepost door: Stefaan | 10-05-09

Bevoegdheden Hoge Raad
Over de bevoegdheden van de Hoge Raad bestaat er heel wat onduidelijkheid....

----

ARCHIEF

Hoge Raad voor Justitie oneens met experts zaak-Fortis


Gazet van Antwerpen, 5/2/2009


De Hoge Raad voor Justitie is het niet eens met de vier experts die de parlementaire onderzoekscommissie in de zaak-Fortis adviseren. Die waren van oordeel dat de Raad het enige orgaan in ons land is dat magistraten kan horen in het onderzoek naar een eventuele schending van de scheiding der machten. "Dat is niet zo", klinkt het bij Jean-Luc Cottyn van de Hoge Raad.


"Wij hebben bepaalde grondwettelijke bevoegdheden gekregen, maar ik denk niet dat dat een exclusiviteit is. Ik denk ook niet dat dat de bedoeling was van de wetgever", aldus Cottyn.

"Ik denk dat de parlementaire onderzoekscommissie en de commissie van de Hoge Raad voor eventueel aanvullend kunnen zijn voor elkaar en dat ze dus beide een bepaalde meerwaarde kunnen bieden."


http://www.gva.be/nieuws/binnenland/hoge-raad-voor-justitie-oneens-met-experts-zaak-fortis.aspx

Gepost door: Yves | 11-05-09

Jean-Luc Cottyn
ARCHIEF

'De HRJ vervult een brugfunctie tussen burger, justitie en politiek.'

'Het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op 13 januari was een hoogdag voor justitie. Het maakt duidelijk dat de motiveringsplicht van kapitaal belang is in de rechtspraak.'


De Standaardvrijdag, 30 januari 2009

Gepost door: Yves | 11-05-09

'Een wereld zonder Assisen en zonder Cottyn'
Hoge Raad: 'wereld-vreemde geleerdheid en minachting voor de gewone burger'


------

ARCHIEF


Een wereld zonder Assisen en zonder Cottyn
"Tu quoque, Jean-Luc?"

BRUXELLES/BRUSSEL - De zogeheten en zelfverklaarde Hoge Raad voor de Justitie heeft aan de bevoegde senaatscommisie voorgesteld om het Hof van Assisen af te schaffen. De Hoge Raad voor de Justitie zet zich hiermee op het niveau van John Dewit, journalist van Gazet van Antwerpen, die al jaren lobbyt om de volksrechtspraak te laten afschaffen. "Volksrechtspraak en een Hof van Assisen zijn totaal voorbijgestreefd, het zijn dingen van eeuwen geleden."

Jean-Luc Cottyn vindt in Het Laatste Nieuws dat een volksjury toch maar bestaat uit huisvrouwen, kuisvrouwen en gepensioneerden.
Dus geen mensen van zijn niveau.

Zélf hebben wij hier nogal wat reacties gekregen van ex-juryleden die zich geschandaliseerd voelen door de houding en de uitleg van Cottyn op radio en tv.

Door zijn botte uitspraken en wijze waarop hij zijn misprijzen demonstreert, heeft Jean-Luc Cottyn het Hof van Assisen en de volksjury een grote dienst bewezen. Nu, zal het immers zeker worden behouden.

-------------------------------

De Hoge Raad vindt vanuit haar enorme wereld-vreemde geleerdheid dat een beoordeling van de zwaarste misdrijven als moord en doodslag door drie beroepsrechters meer garanties geeft op een objectieve rechtspraak.
Dat kreeg Vlaanderen vanochtend te horen via de radio en in de gazetten, opgetekend uit de mond van de Brugse magistraat Jean-Luc Cottyn.

-------------------------------

Anderzijds weet de Hoge Raad nu al dat haar Hoog Advies geen politieke meerderheid zal meekrijgen omdat de politici de volkswil alsnog niet zullen durven negeren.
De Hoge Raad zet zelf op papier in een uitvoerig en heel interessant rapport, 55 pagina's dik, dat 68 procent van de bevolking voorstander is van het Hof van Assisen. Zo maar afschaffen, dat kan dus niet.

Daarom heeft de Hoge Raad ook een alternatief.
-Als de volksrechtspraak blijft bestaan, dan moet de volksjury motiveren waarom ze iemand schuldig verklaren.

Waar waren de leden van de Hoge Raad de voorbije twee weken?
Op café?
De jongste drie assisenprocessen werd het vonnis in de assisenzalen toch gemotiveerd in het arrest, opgesteld door het Hof na samenspraak met de volksjury?

Er moet volgens de Raad een beroepsprocedure komen.
-Misschien omdat Justitie nog niet genoeg werk heeft.

Dit is opnieuw een aanslag op de beslissing van het volk.
Zo kan men bijvoorbeeld de volksjury van Antwerpen in een nieuw proces uitspelen tegen de volksjury van Limburg, enz...

Waarom dan niet in beroep gaan tegen verkiezingsuitslagen, bijvoorbeeld?

Op de website van HRJ zie je wie deze Hoge Raad voor de Justitie bevolkt. Behalve voorzitter Jean-Luc Cottyn -een notoir tegenstander van de volksrechtspraak, hoewel zelf naam en faam gemaakt als onverbiddellijk openbaar aanklager- en de Antwerpse persrechter Nico Snelders, herkennen we geen enkel lid of magistraat uit de wereld van het Hof van Assisen. Ze hebben er nooit een poot binnen gezet en demonstreren vanuit hun kamergeleerdheid hun minachting voor de gewone burger.

Zou het een toeval zijn dat Jean-Luc Cottyn zijn laatste assisenproces, vorige week, "verloor" doordat de Oost-Vlaamse volksjury hem voor de eerste maal in zijn leven, niet wilde volgen?


-------------------------------
Behouden = afblijven
-------------------------------

Indien men wat dan ook aan de procedure van het Hof van Assisen wijzigt, dan verdwijnt het subtiele evenwicht en wordt het een snelweg naar onrechtvaardigheid.

De voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ), Nicole Roland, twee leden van het HRJ-bureau en professor Philippe Traest hebben hun advies over de hervorming over de wereld uitgestrooid. De Raad beweert nu voor het behoud van het Hof van Assisen en volksrechtspraak te zijn.
Maar er zou wel zo veel moeten aan veranderen en dan is het niet meer dat Hof van Assisen dat iedereen kent.

De Hoge Raad wil vooreerst duidelijk maken dat er aan het eindrapport lang werd gewerkt en dat pluridisciplinaire werkgroep ermee bezig was.

Nicole Roland herhaalde dat het recente arrest van het Europees Hof voor de
Rechten van de Mens in Straatsburg de Belgische justitie vraagt wetten te
maken opdat de assisenverdicten gemotiveerd zouden worden. (Wat ondertussen is gebeurd, gv)

Volgens de HRJ zou het een denkpiste zijn dat de voorzitter van de jury via een geschreven document de belangrijkste argumenten die tot het verdict leidden, overmaakt aan de drie beroepsrechters.
Zij zullen dan een motivatie moeten opstellen.

Een denkpiste die al door de praktijk werd doorkruist.
In Antwerpen, Brugge en Gent werd reeds een motivatie aan het arrest toegevoegd. Hoe deze motivatie er is gekomen, is niet belangrijk.
Ze zijn er.
Dat volstaat.
Ca suffit.

Nadia de Vroede, lid van het HRJ-bureau, liet weten dat de HRJ geen voorstander is van een gezamenlijke beraadslaging tussen de twaalf juryleden en de drie beroepsrechters om het verdict van schuld uit te spreken.

De HRJ meent dat de drie rechters een buitenmaats gewicht zouden hebben bij de eerste beraadslaging en dat het principe van soevereiniteit van de jury in de eerste beraadslaging behouden moet blijven.

-------------------------------
Minister De Clerck blaast koud en warm, as usual
-------------------------------

Justitieminister Stefaan De Clerck:
-"De regering wil het Hof van Assisen niet afschaffen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) adviseert. Wel moet de assisenprocedure gemoderniseerd worden."

-"Dit is de mening van de Hoge Raad voor de Justitie, maar ze zegt er
ook heel duidelijk bij dat het aan de politiek is om te beslissen en de politiek heeft beslist om het Hof van Assisen te behouden, maar te moderniseren."

-"Het is misschien beter dat er minder (sic) juryleden zijn."

-"En ook het aantal (sic) assisenzaken moet dalen."

-"Alleen de zwaarste (sic) zaken mogen nog voor de volksjury komen."

-"Misschien is het mogelijk om een aantal 'mindere' zaken te behandelen voor een correctionele rechtbank."

-"De redenering om het Hof van Assisen af te schaffen is nogal eenvoudig."
-"We willen assisen zeker behouden."
-"Assisen heeft een effect op een maatschappij."
-"Mensen mogen mee oordelen over een zaak en dat kan een genezend effect
hebben. Het is ook de meest traditionele manier om recht te spreken."


ONS GEDACHT:
Het aantal assisenprocessen verminderen?
Zorg er eerst voor dat er minder criminaliteit is!
Dan zullen er automatisch minder processen zijn.

Men zegge het voort.


Gust Verwerft
Donderdag 29 januari 2009

http://www.assisen.be/nieuwsDetail.aspx?id=7979

Gepost door: Yves | 11-05-09

Fortis
Jean-Luc Cottyn: 'Het onderzoek dat de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) voert in de Fortis-zaak zal enkel algemene beleidsaanbevelingen opleveren en specifieke aanbevelingen voor het gerecht zelf. Over wat er precies is gebeurd rond het Fortis-proces zal in het HRJ-verslag wellicht niets staan.'

-----------

ARCHIEF

Fortis-onderzoek Hoge Raad voor de Justitie: enkel aanbevelingen

(Belga) Het onderzoek dat de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) voert in de Fortis-zaak zal enkel algemene beleidsaanbevelingen opleveren en specifieke aanbevelingen voor het gerecht zelf. Over wat er precies is gebeurd rond het Fortis-proces zal in het HRJ-verslag wellicht niets staan. Dat heeft Jean-Luc Cottyn, de man die het HRJ-onderzoek leidt, maandag in de Fortis-onderzoekscommissie gezegd.

Volgens Cottyn kunnen de onderzoekscommissie en de andere procedures - strafrechtelijke en tuchtrechtelijke - perfect naast elkaar bestaan. De Fortis-onderzoekscommissie startte maandag met de hoorzittingen die moeten uitmaken of er tijdens het gerechtelijke proces rond de Fortis-affaire sprake is geweest van politieke beïnvloeding. Als eerste kwam Jean-Luc Cottyn aan bod, die de Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie van de HRJ voorzit en in die hoedanigheid ook het onderzoek leidt dat de HRJ op 23 december vorig jaar opstartte. (BEH)

Maandag 2 Maart 2009

http://www.skynet.be/nieuws

Gepost door: Yves | 11-05-09

De 'hervorming van justitie': de klachtenprocedure
In België kan men over de werking van justitie een klacht indienen bij de Hoge Raad voor de Justitie. Het probleem is echter dat de bevoegdheden van de Hoge Raad voor de Justitie onduidelijk zijn en dat daardoor heel wat klachten 'onontvankelijk' en 'ongegrond' worden verklaard.

In Nederland is er heel wat minder dubbelzinnigheid inzake de bevoegdheden van de bestaande klachtinstellingen.

In België kan het soms maanden duren vooraléér men een antwoord van de Hoge Raad voor de Justitie krijgt.

In Nederland ontvangt men een ontvangstbevestiging van zijn klacht, kan men gehoord worden en ontvangt men binnen de zes weken een oordeel of een bericht.

-------------


NEDERLAND

U heeft er recht op dat het Ministerie van Justitie u correct behandelt. Is dit niet het geval, dan kunt u bij het ministerie een klacht indienen. Vindt u dat uw klacht niet goed wordt afgehandeld? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman.


Een klacht indienen bij het ministerie

Iedereen kan een klacht indienen bij een bestuursorgaan. Dit is vastgelegd in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Klachten moeten betrekking hebben op een gedraging (of het nalaten daarvan) van het bestuursorgaan tegenover u of iemand anders.

Klachten kunt u bij het Ministerie van Justitie mondeling en schriftelijk indienen. U dient zich in eerste instantie te richten tot de directie van het dienstonderdeel waarover u een klacht heeft.

Dient u uw klacht schriftelijk in, vermeld in de aanhef van uw brief dan duidelijk dat het om een klacht gaat.

Mondelinge of schriftelijke klachten kunnen informeel worden afgedaan. Als dat niet tot tevredenheid leidt, heeft u recht op volledige afhandeling van uw klacht. Dit laatste houdt in dat u:

- Een ontvangstbevestiging ontvangt;
- Gehoord kunt worden (u kunt besluiten om hier van af te zien);
- Binnen zes weken een oordeel of een bericht ontvangt.

Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

-----

Een klacht indienen bij de nationale ombudsman

Bent u niet tevreden over de manier waarop het ministerie uw klacht afhandelt? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman behandelt klachten over heel veel verschillende overheidsinstanties. U kunt een beroep doen op de Nationale ombudsman als u bijvoorbeeld vindt dat de afhandeling van uw zaak veel te lang duurt of als volgens u de overheid zich in uw geval niet aan de wettelijke voorschriften houdt.

Om een klacht in te dienen bij de Nationale ombudsman moet u aan zes voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden en uitleg daarover vindt u op de website van de Nationale ombudsman. Ook kunt u via de website een klacht indienen. Daarnaast kunt u ook telefonisch informatie krijgen via nummer 0800 - 33 55 555 (tijdens kantooruren).

Gepost door: Yves | 11-05-09

'Assisenprocedure opnieuw in vraag gesteld'
BRUSSEL - Het Hof van Cassatie in Brussel heeft dinsdag een veroordeling voor het Antwerpse hof van assisen verbroken, omdat de assisenjury niet gemotiveerd had waarom ze hem schuldig had bevonden en de veroordeelde zo dus geen eerlijk proces kreeg.
Volgens de raadsheren van het Antwerpse assisenhof hoefden ze dat ook niet te doen, omdat er daarvoor geen rechtsgrond voorhanden was, maar Cassatie dacht daar dus anders over.

Het proces van Mimoun Zarhaoui was volop bezig, toen het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) België veroordeelde in de zaak-Taxquet. Het EHRM oordeelde dat hij geen eerlijk proces had gekregen, omdat hij niet wist waarom hij nu juist schuldig werd bevonden. In België antwoordt een volksjury immers alleen maar met ’ja’ en ’nee’ op de schuldvragen.

Aangezien de uitspraak van het EHRM ook zijn gevolgen kon hebben voor de zaak-Zarhaoui, beslisten de raadsheren van het hof om de standaardschuldvraag over doodslag, waarvoor Zarhaoui terecht stond, nader te specificeren.

'Het hof dacht zo te voldoen aan de nood om te motiveren, maar Cassatie was het daar niet mee eens', zegt meester Joris Vercraeye, die samen met meester Mounir Souidi de verdediging van Zarhaoui waarneemt.

Volgens de advocaat verwijst Cassatie niet expliciet naar het arrest-Taxquet, maar volgde het wel dezelfde gedachtegang: door niet te weten waarom hij schuldig werd bevonden, kreeg Zarhaoui geen eerlijk proces.
In latere assisenprocessen werd beslist dat de jury wél moest motiveren. Maar dat neemt niet weg dat deze zaak moet worden overgedaan voor het Tongerse assisenhof en dat al voor de derde keer, want de eerste keer had Zarhaoui verstek laten gaan.

Hij wordt beschuldigd van de doodslag op Ahmed Deriouch, die hij op 4 februari 2005 met een kapot geslagen bierflesje had doodgestoken in zijn studio aan de Venusstraat in Antwerpen.


De Standaard,dinsdag 19 mei 2009
Bron: belga
Auteur: svh

Gepost door: Yves | 19-05-09

Een tijdje geleden maar we hebben het finale antwoord van de hoge raad , met name van de zelfverklaarde expert in rechten de heer Cottyn.

Gepost door: S. Stefaan | 12-06-09

Zijn eerste antwoord van 05/05/2009 staat hier al beneden vermeld.
Op die brief heb ik natuurlijk een reactie geschreven naar de heer Cottyn:


Antwerpen, 10/05/2009

Hoge Raad voor de Justitie
t.a.v. De Heer Jean-Luc-Cottyn, Voorzitter
Louisalaan 65- bus 1
1050 Brussel

uw ref.: N/2009/04/72/NH/KDP

Geachte Heer Cottyn.

Betreft uw antwoord van 05/05/2009

Bedankt voor uw bovengenoemd schrijven waarin u mij mededeelde dat de commissie mijn brief van 26/03/2009 'goed ontvangen en grondig gelezen heeft'.

U schreef mij dat 'wanneer ik een klacht wens neer te leggen tegen personen die ik verdenk van strafbare feiten , ik mij hiervoor dien te wenden tot het parket of de onderzoeksrechter'.
Het probleem is echter dat ik mij juist tot de Hoge Raad heb gericht vanwege het feit dat verschillende parketmagistraten , onderzoeksrechters en Voorzitter Rozie van het Hof van beroep te Antwerpen het strafrecht en de rechten van de burgerlijke partij niet hebben nageleefd.
En bij mijn weten moet men zich in dat geval dan tot de Hoge Raad richten die moet toezien op de goede werking van Justitie.

U schreef mij ook dat 'indien ik niet akkoord ga met de beslissing van de voornoemde personen en/of instanties , ik de daartoe de geëigende rechtsmiddelen moet aanwenden'.

Mag ik u misschien verzoeken om mij precies mede te delen welke 'geëigende rechtsmiddelen' u bedoelt?

Op het einde van uw brief deelde u mij mede dat de 'overige aspecten van mijn klacht door de commissie ongegrond werden verklaard wegens een gebrek aan voldoende objectieve elementen'.
In bijlage voeg ik daarom een kopie van de twee verzoekschriften (02/10/2007 en 04/12/2007) tot bijkomend onderzoek , gericht aan de voorzitter van de raadkamer.
Ongetwijfeld zal u daar voldoende 'objectieve elementen' in weervinden om mijn klacht te laten onderzoeken.

Ik heb ondertussen contact opgenomen met de Dienst Moordzaken te Brussel in verband met mijn dossier.

Op vraag van de Dienst Moordzaken te Brussel heb ik informatie gegeven over de onopgeloste op Annick Van Uytsel.

In afwachting van uw antwoord , teken ik.

Met de meeste hoogachting,
Stefaan Saey
handtekening.

Gepost door: S. Stefaan | 12-06-09

Daarna , na zijn beslissing te hebben uitgesteld heb ik met veel moeite , het heeft mij ook twee dagen telefoon naar de Hoge Raad gekost , om hem toch maar te dwingen om mij daarop een antwoord te geven.
En deze heb ik dan nu ook gekregen.

Gepost door: S. Stefaan | 12-06-09

Aan de heer Stefaan Saey.
contactadres

O./ref.: N/2009/04/72/NH/KDB

Geachte heer,
Betreft : uw brief van 26/03/2009

Uw fax van 11 mei jl. is door ons goed ontvangen.

Wat het antwoord betreft op deze brief , menen wij dat wij u voldoende duidelijk geantwoord hebben in onze brief van 5 mei 2009 en die er op neer komt dat wij generlei bevoegd zijn om uw klachten te behandelen. Wij kunnen u op uw huidig schrijven niets anders meedelen.
U vraagt ons nu bijkomend nog juridisch advies in verband met de mogelijke rechtsmiddelen die u kan aanwenden. Ook daarvoor zijn wij niet bevoegd. U kan zich evenwel met uw dossier richten tot een advocaat die samen met u kan kijken welke mogelijkheden u nog openstaan.

Tot slot wensen wij u er nog op attent op te maken dat onze commissie uw omgang met de mensen van het klachtensecretariaat allerminst waardeert. Het uiten van bedreigingen als "ik zal u dagvaarden" en dergelijke meer zijn niet passend. Wij hopen dan ook dat zich geen herhaling voordoet van dergerlijke zaken. De comminicatie in een klachtendossier verloopt trouwens , zoals de wet het voorschrijft , schriftelijk zodat het geen zin heeft om uw klachten te duiden per telefoon.

Met voorname achting
handtekening
Jean-Luc Cottyn
Voorzitter van de Nederlandstalige Advies-en onderzoekscommissie.

Gepost door: S. Stefaan | 12-06-09

HIER BEN IK EFKES MOTIG VAN GEWEEST.

onze zelfverklaarde expert in justitie draait maar rond de pot en antwoord op niets.

Daarom heb ik hem een paar uur na het ontvangen van de heer Cottyn zijn brief mijn wederwoord gegeven per fax naar voorzitter Cottyn van de 'conseil superieur de la justice'.

Gepost door: S. Stefaan | 12-06-09

Vrijdag 12/06/2009

Geachte heer Cottyn,

N/2009/04/72/NH/KDB


***Als de druk voor u te groot wordt , heer Cottyn , neem dan afstand van uw voorzitterschap.

*** http://klachten-over-justitie.skynetblogs.be/

***In de bijlage van mijn vorig schrijven heb je toch genoeg 'objectieve elementen' die toch wel strafbaar zijn.

***De informatie die ik gegeven heb aan de moordzaken over Annick van Uytsel ,als medium , heeft ook gevolgen voor u:
Dochter Cottyn zal mij binnenkort moeten feliciteren terwijl papa Cottyn alles in de doofpot probeert te steken in mijn zaak.
Ik moet gewoon de stafhouder op de hoogte stellen en Vermassen word dan van die zaak gehaald wegens belangenvermening. Dit alleen al is NIEUWS!!!

***U bent gedagvaard!!! alsook mvr. Nicholas en de heer de Mulder.

***Broederschap , zoals ze dat in de loge noemen werkt altijd averechts bij mij.


Saey Stefaan
handtekening

Gepost door: S. Stefaan | 12-06-09

Dus bij deze hebben we een aandachtige kijker meer op deze blog :De heer Cottyn zelf.

A.U.B., heer Cottyn , laat u maar ne keer goe gaan in de reacties!!!

Gepost door: S. Stefaan | 12-06-09

Assisen
Jean-Luc Cottyn krijgt gelukkig niet overal gehoor...

----------

De Clerck en de hervorming van het assisenhof

ANTWERPEN / BRUSSEL - "Omwille van één slechte oogst breekt de boer zijn schuur niet af"
Antwerpen was het eerste assisenhof dat een oplossing zocht en vond om de procedure te stroomlijnen met het arrest-Taxquet van Straatsburg. Intussen was die oplossing veralgemeend in afwachting van de op handen zijnde hervorming van de hele assisenprocedure: de motivering van de jury over de schuldvraag zou door de voorzitter worden vertaald en in het arrest over de strafmaat opgenomen. Maandag schreef datzelfde Antwerpen opnieuw geschiedenis: de jury liet via het arrest van de voorzitter gemotiveerd weten dat ze geen motivering kon geven: anders zou de geheimhouding van het beraad geschonden zijn. Hallo, met Cassatie?


In de kakelverse assisenzaak tegen Ronald Beerlings de twaalf hadden donderdag tijdens hun beraad over de schuldvraag twee keer de hulp nodig van het hof om het begrip 'uitlokking' nog eens uitgelegd te krijgen. Het resultaat: in plaats van twee keer poging moord (op zijn echtgenote en haar minnaar) werd het één keer poging doodslag, die bovendien werd uitgelokt door het slachtoffer. De minnaar, die vier kogels in zijn lijf kreeg, heeft geen recht op een schadevergoeding: hij had zijn lief maar niet met dat lijf moeten beschermen.

Een slechte verliezer

De maximumstraf die maandag nog kon gevraagd en opgelegd worden, werd plots twee jaar cel. Beerlings, die door een fout van de onderzoeksrechter na een maand voorarrest diende vrijgelaten, moest na de uitspraak nog even naar de Begijnenstraat, om daar vermoedelijk een papier mee te krijgen waarmee hij, bij gebrek aan plaats in de herberg, een aanvraag kon doen voor een elektronische enkelband. In afwachting is hij dan vrij.

In de nieuwsbulletins van maandag en de kranten van dinsdag stond de volksjury eens te meer ter discussie. Zelfs Jef Vermassen toonde zich een slechte verliezer toen hij ging twijfelen aan zijn troetelkind. Alhoewel. Geschrokken van zijn eigen reactie voegde hij er gauw aan toe dat je “omwille van één slechte oogst, de schuur niet afbreekt”.

De vraag rijst nu hoever het staat met het parlementair debat over de hervorming van het assisenhof. Is er al enige vooruitgang geboekt? Wat is de visie van justitieminister De Clerck op de hervorming en is er al een timing? We doen eens te meer een beroep op de analyse van John De Wit, die in zijn weblog bij Gazet van Antwerpen de eieren kwijt kan die de printversie van de kranten al lang niet meer halen.

Daar gaan we dan

De Clerck wil maar weinig aan het assisenhof veranderen, hij wil vooral het aantal assisenzaken beperken door correctionalisering voor àlle misdaden mogelijk te maken. Hij hoopt dat de hervorming van assisen nog voor de zomervakantie door de Senaat kan worden gesluisd, maar dat is niet waarschijnlijk zolang dit debat gekoppeld wordt aan de BIM-wet.

Na de zaak-Beerlings had zelfs toppleiter Jef Vermassen, die voor één keer eens niet gewonnen had, vorige donderdag vragen bij de werking van het assisenhof. Hij gewaagde van een "domme jury" en meende dat "assisen misschien beter kan worden afgeschaft". Maar vermoedelijk ging het om niet meer dan een oprisping van deze steradvocaat.

Ondertussen heeft de Senaat al wel wat werk verzet. De Senaatscommissie Justitie heeft de voorbije maanden wekelijks gedebatteerd over de hervorming van het assisenhof. Dat gebeurde op basis van het wetsvoorstel-Mahoux, dat een herschrijving is van de besluiten die de Commissie-Verstraeten-bis had geformuleerd.

Deze Commissie was indertijd door Justitieminister Laurette Onkelinx (PS) opgericht om assisen te hervormen. Zij stelde voor om assisen gewoon af te schaffen, maar dat wilde Onkelinx niet. In een tweede fase formuleerde de Commissie-Verstraeten dan een reeks hervormingsvoorstellen en die staan nu letterlijk in het wetsvoorstel-Mahoux. Dat voorstel diende als uitgangspunt voor het debat en daarbij werd ook de Hoge Raad voor de Justitie gehoord.

Ter gelegenheid van deze debatten liet Justitieminister De Clerck in zijn kaarten kijken. Hij liet via zijn kabinetsmedewerkster, Hildegarde Penne, weten wat hij aan assisen wil veranderen en hoe hij dat wil doen.

WAT WIL DE CLERCK VERANDEREN?

1. De beroepsrechters

* De minister wil een specifieke vorming voor assisenvoorzitters, eventueel met een verplicht getuigschrift

* Hij wil ook dat gepensioneerde magistraten kunnen zetelen als assessoren. De minister is géén voorstander van een aparte groep assisenvoorzitters die door de Koning wordt benoemd en evenmin van de afschaffing van de assessoren of van bijstand door referendarissen, zoals het voorstel-Mahoux bepleit.

2. De jury

Op dit vlak wil De Clerck drie dingen veranderen:

* Jurylid moet je kunnen worden tussen 28 en 65 jaar. Nu is de leeftijdsvork: tussen 30 en 60 jaar, Mahoux wil een vork tussen 25 en 65 jaar en de meeste senatoren denken zelfs aan een leeftijdsverlaging tot 21 jaar.

* De jury wordt op donderdag uitgeloot en de volgende maandag begint dan het proces zelf.

* De uitgelote juryleden krijgen een videosessie te zien over hoe assisen werkt. De Clerck is geen voorstander van de vermindering van het aantal juryleden tot acht, zoals het voorstel-Mahoux wil. Hij is ook tegen paritair samengestelde jury's met evenveel mannen als vrouwen, zoals zijn voorganster Onkelinx uitdrukkelijk wilde. Hij is eveneens tegen de afschaffing van de mogelijkheid om kandidaat-juryleden zonder motivering te wraken. Het wetsvoorstel-Mahoux bepleitte dit laatste omdat men vond dat alle beslissingen moeten worden gemotiveerd, ook wrakingen.

3. Het beraad

Hieraan verandert De Clerck niets. Het principe van de dubbele beraadslaging (eerst over de schuld, daarna over de strafmaat) blijft behouden. De jury blijft ook apart en alleen (zonder beroepsrechters of referendarissen) beraadslagen over de schuldvraag. De beroepsrechters komen er alleen bij als de meerderheid niet groot genoeg is voor een veroordeling (bij 7 voor veroordeling en 5 tegen). Precies zoals nu het geval is dus.

De meerderheidsregel bij de stemming over de schuldvraag blijft behouden, maar of het geheim van het beraad moet worden opgeheven (om het de beroepsrechters makkelijker te maken hun motivering uit te schrijven) is nog niet beslist.

4. De motivering van de veroordeling

Zoals geweten moet de volksjury sinds het arrest-Taxquet van 13 januari 2009 motiveren waarom hij iemand schuldig of onschuldig verklaart. Tot dan moest dat niet. Het arrest schiep aanvankelijk nogal wat verwarring. In afwachting van een wetswijziging improviseert men.

Hoe wil De Clerck dit probleem oplossen?

De minister wil in de toekomst niet alleen een motivering van de schuldigverklaring, maar ook van de vrijspraak. De voorzitter en de assessoren stellen die motivering op. Nadat de jury heeft beslist of iemand schuldig of onschuldig is, trekken de gezworenen zich onmiddellijk opnieuw terug met de beroepsrechters. De hoofdman van de jury legt uit waarom de bewuste beslissing werd genomen en de beroepsrechters noteren dat. Er komt geen verplichting om te antwoorden op alles wat in besluiten door advocaten werd naar voorgebracht. De beroepsrechters schrijven de motivering uit en leggen die voor aan de jury.

De motivering wordt later toegevoegd aan het eindarrest over de strafmaat. Als blijkt dat de juryleden zich hebben vergist, - als ze bv. een motivering opgeven die niet klopt met hun beslissing - dan wordt de beslissing uitgesteld en wordt een nieuwe jury samengesteld om opnieuw over de schuldvraag te oordelen. De beroepsrechters moeten wel eenparig akkoord gaan dat de jury zich heeft vergist. Deze wettelijke mogelijkheid om een nieuwe jury aan te stellen als de vorige heeft geblunderd, bestaat nu al, nl. artikel 352 van het wetboek van strafvordering.

Maar dat artikel is alleen van toepassing als het in het voordeel van de beschuldigde is: daarom kon de openbaar aanklager, die het verdict een "gerechtelijke dwaling" noemde in de zaak Beerlings, er maandag niet naar grijpen: het dient om een onterecht veroordeelde beschuldigde te beschermen tegen een fout van de jury, en niet om hem alsnog te straffen bij een onterechte vrijspraak.

5. Beroep

Minister De Clerck is geen voorstander van een beroepsmogelijkheid tegen een beslissing van een jury. Hij wil dat het Hof van Cassatie de beslissingen van volksjury's controleert (zoals nu reeds het geval is) en zich in de toekomst ook uitspreekt over de vraag of het assisenhof een degelijke motivering heeft opgesteld.

De Clerck is geen voorstander van opname van de debatten om zo die taak voor het Hof van Cassatie te vergemakkelijken, zoals het voorstel-Mahoux bepleit.

6. Beperking

Minister van Justitie De Clerck wil het aantal assisenzaken beperken. Hij volgt daarbij volledig de visie van de Hoge Raad voor de Justitie (en dus niet die van het voorstel-Mahoux). De Clerck wil dat alle misdaden die nu al naar de correctionele rechter kunnen worden gesturd als er verzachtende omstandigheden zijn, in de toekomst automatisch naar die correctionele rechtbank gaan. De misdaden die nu nooit naar de correctionele rechter kunnen worden gestuurd, ook niet bij verzachtende omstandigheden, zoals bv. een moord, moeten in de toekomst toch naar de correctionele rechter kunnen worden verzonden. Tenminste als de Kamer van Inbeschuldigingstelling dat nuttig oordeelt (omdat er verzachtende omstandigheden zijn). Kortom: in de visie-De Clerck kan alles in de toekomst gecorrectionaliseerd worden, maar de correctionele rechtbank zal dan wel straffen tot 20 jaar kunnen opleggen.

7. Ontvetting van de procedure

Minister De Clerck verwerpt terzake al de ideeën uit het wetsvoorstel-Mahoux. In navolging van de Hoge Raad voor de Justitie vindt hij dat de rechten van de verdediging zouden worden geschonden als deze ideeën wet zouden worden. De procedure blijft dus helemaal zoals ze is, er komt geen ontvetting. Het wetsvoorstel-Mahoux wilde dat de voorzitter de beschuldigde voor het begin van de debatten niet meer zou kunnen ondervragen; de voorzitter zou voor het begin van de zitting ook geen aanvullend onderzoek meer kunnen laten doen; er zouden nog maar een beperkt aantal moraliteitsgetuigen mogen zijn; de akte van beschuldiging zou niet meer worden voorgelezen; de vragenlijsten zouden worden afgeschaft. Deze dingen komen er dus allemaal niet.

HOE GAAT HET NU VERDER?

De Senaatscommissie Binnenlandse Zaken heeft de algemene bespreking van het wetsvoorstel-Mahoux afgerond. Ze heeft ook de visie van Justitieminister De Clerck gehoord. De regering schrijft momenteel amendementen op het voorstel-Mahoux uit. Of deze amendementen precies zullen samenvallen met de voorstellen van De Clerck is niet zeker, omdat ze nog tussen de kabinetten moeten worden uitgediscussieerd. Maar veel verschil zal er allicht niet zijn.

Die regeringsamendementen worden niet meer ingediend voor de verkiezingen van juni 2009. Maar de minister wil wel dat de hervorming van assisen in de Senaat volledig wordt afgehandeld vooraleer de senatoren met zomervakantie trekken. Zo kan de Kamer in oktober aan deze hervorming beginnen.

Deze timing halen wordt geen gemakkelijke klus, want…de meerderheid heeft de hervorming van het assisenhof gekoppeld aan de goedkeuring van het wetsvoorstel-Vandenberghe over de bijzondere methoden voor de inlichtingendiensten. Assisen en BIM-wet hangen dus aan elkaar vast. Ook bij de BIM-wet moet de regering amendementen indienen en dat wordt - gezien de complexiteit van het dossier en gezien het feit dat de meerderheid over dit thema bijna iedere week anders schijnt te zijn - helemaal niet zo gemakkelijk als in het assisendossier. Het lijkt dus weinig waarschijnlijk dat de hervorming van het assisenhof voor de zomervakantie rond is.

BEDENKINGEN (nog steeds van John De Wit)

1. Of deze hervormingsvoorstellen veel zullen veranderen, is maar de vraag. Op het eerste gezicht blijft alles bij het oude. Tenzij de Kamers van Inbeschuldigingstelling nu systematisch correctionaliseren en zo de facto het assisenhof afschaffen. Het gevaar bestaat evenwel dat vooral proceseconomisch lastige zaken, waarin bvb. veel tolken moeten worden ingeschakeld, of juridisch ingewikkelde zaken van de georganiseerde misdaad, of zaken waarin de rechters kunnen worden bedreigd, bij voorkeur gecorrectionaliseerd zullen worden. Terwijl de georganiseerde misdaad soms erg gruwelijk uit de hoek kan komen en misschien een zwaardere bestraffing verdient dan een passionele moordenaar. Rechtsongelijkheid kan dus ontstaan als die passionele moordenaar zwaarder gestraft dreigt te worden dan de boef uit de georganiseerde misdaad, louter omdat de zaak van deze laatste wordt gecorrectionaliseerd (met een maximumstraf van twintig jaar).

2. De beroepsrechters gaan in het voorstel-De Clerck dan wel niet samen met de jury beraadslagen over de schuldvraag, ze behouden toch een soort van vetorecht door artikel 352. Als een motivering niet klopt met de beslissing van de jury, moeten de beroepsrechters de zaak naar een nieuwe jury verwijzen. Dat artikel bestaat nu al, maar het wordt weinig gebruikt, vermoedelijk omdat er tot voor kort geen motiveringsplicht bestond. Eigenlijk klopt dit artikel niet met de filosofie van assisen, die de beslissingsmacht aan de gezworenen geeft. In ieder geval zal de minister van Justitie duidelijke richtlijnen moeten opstellen over de toepassing van dit artikel.

3. De berg heeft alleszins een muis gebaard. Was er nu een Commissie-Verstraeten nodig om uiteindelijk tot het besluit te komen dat de assisenprocedure niet eens mag worden ontvet? Was hiervoor een jarenlange discussie in de Senaat nodig? Want deze discussie is al bezig sinds 2005! Het blijft onbegrijpelijk dat het kabinet van Justitie - in een tijd waarin de gerechtelijke achterstand zo hoog oploopt - per se wil vasthouden aan een serie vertragende formalismen (zoals bv. de verplichte voorlezing van de akte van beschuldiging of de eindeloze vermenigvuldiging van het aantal moraliteitsgetuigen), die nog dateren uit een tijd toen de meerderheid van de bevolking analfabeet was.


Jan Heuvelmans

Bron(nen):
PagiA-nieuwsgaring
Hof van Assisen
GvA
Media Services (http://www.mediaservices.be/)

http://www.politics.be/nieuws/4936/

Gepost door: Yves | 27-06-09

Jean-Luc Cottyn in strafzaken
'Als advocaten mogen kiezen, dan staan ze liever niet oog in oog met openbaar aanklager Jean-Luc Cottyn, want de man maakt er een gewoonte van om de beklaagden uit te kleden tot op hun vel.'

Het Nieuwsblad, 10.2.2007

Gepost door: sd | 31-07-09

De commentaren zijn gesloten.