27-04-09

Lijst van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie (2004-2008)


imagesVoor wie gelooft dat de Hoge Raad voor de Justitie een oplossing kan betekenen voor de klachten die men over justitie heeft, publiceren we hierbij een lijst van magistraten en niet-magistraten die er deel van uitmaken.

-----

Lijst van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie en hun opvolgers (2004 – 2008)

1 Nederlandstalig college
1.1 Magistraten
1.2 Niet-Magistraten
2 Franstalig college
2.1 Magistraten
2.2 Niet-Magistraten

Magistraten

Werden verkozen als lid:

1. Eric Stassijns, raadsheer in het Hof van Cassatie
2. Edithe Van den Broeck, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen
3. Jean-Luc Cottyn, substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent
4. Michel Rozie, raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen
5. Chantal Merlin, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen
6. Jozef Colpin, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
7. Nadia Goossens, toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel
8. Rosette Vandenborne, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren
9. Karin Carlens, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
10. Alfred Vanwinsen, ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
11. Kathelyne Brys, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Hebben de hoedanigheid van opvolger (art. 259bis -2, § 4 Ger.W.):

1. Alain Bloch, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent;
2. Bruno De Hous, onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen;
3. Thierry Freyne, onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;
4. Pol Van Iseghem, rechter in de rechtbank van koophandel te Kortrijk;
5. Helena Eeckeleers, substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Mechelen;
6. Annemieke Serlippens, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent;
7. Alberic De Roeck, vrederechter van het zevende kanton Antwerpen;
8. Kathleen Desaegher, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;
9. Els Herregodts, rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel;
10. Roland Tack, voorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent;
11. Jan Verhavert, raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen;
12. Guy Delvoie, eerste voorzitter in het hof van beroep te Brussel;
13. Eddy Lemmens, raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen;
14. Paulus Emsens, ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout
15. Christiaan Voet, rechter in de politierechtbank te Ieper.

Niet-Magistraten

Werden verkozen verklaard tot lid:

1. De heer Carl Bevernage (*), advocaat;
2. De heer Boudewijn Bouckaert (*), gewoon hoogleraar aan de U.G.;
3. Mevr. Ann Collin (*), advocate;
4. De heer Pol Deltour, nationaal secretaris van de Algemene Vereniging van beroepsjournalisten;
5. Mevr. Arlette Geuens, administratief en juridisch adviseur bij “De Voorzorg”;
6. De heer Lucien Potoms, griffier bij het Arbitragehof;
7. Mevr. Cathy Van Acker, hoofddocente aan de Faculteit rechten van de U.G.;
8. De heer Romain Vandebroek (*), advocaat;
9. De heer Robert Vanosselaer, advocaat;
10. Mevr. Myriam Van Varenbergh, advocate;
11. De heer Geert Vervaeke (*), hoogleraar aan de Faculteit rechten van de K.U.Leuven.

Hebben de hoedanigheid van opvolger (art. 259bis -2, § 4 Ger.W.):

1. De heer Koenraad Aurousseau, bediende bij een advocaat;
2. De heer Luc Ballon (*), advocaat en hoogleraar aan de Faculteit rechten van de K.U.Leuven;
3. Mevr. Caroline Bergez, advocate;
4. De heer Danny Crabeels, advocaat;
5. De heer Piet Deslé, hoofdredacteur van het nieuws op de radio van de VMMa, op VTM-tekst en internet;
6. De heer Ralph De Wit, advocaat en hoofddocent aan de Faculteit rechten van de V.U.B.;
7. De heer Frank Franceus, adviseur-generaal van het Openbaar Ambt (FOD Personeel en Organisatie - bureau ABC en directie-generaal eHRM);
8. De heer Guido Jacobs, eerste auditeur bij de Raad van State;
9. Mevr. Kristine Kloeck, bureaulid van de Hoge Raad voor de Justitie;
10. De heer Joris Lagrou, advocaat;
11. De heer Johan Maertens, directeur van een therapeutische gemeenschap voor drugsverslaafden;
12. De heer Stanislas Ossieur, advocaat;
13. De heer Flip Petillion, advocaat;
14. De heer Karel Tobback, notaris;
15. De heer Joannes Vanderhaege, ambtenaar bij de FOD Justitie;
16. Mevr. Mieke Vanhaegendoren, gewoon hoogleraar aan de Faculteit toegepaste economische wetenschappen van de L.U.C.;
17. De heer Ludovicus Van Osta, justitieassistent;
18. De heer Piet Vermeeren, bedrijfsrevisor;
19. Mevr. Gerda Vervecken, ambtenaar van de Bijzondere Belastinginspectie, gedetacheerd naar het parket te Antwerpen;
20. Mevr. Katelijne Weyts (*), advocate.

Franstalig college

Magistraten

Werden verkozen als lid:

1. Christine Matray, raadsheer in het Hof van Cassatie
2. Karin Gerard, kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel
3. Xavier De Riemaecker, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie
4. Jeann Prignon, vrederechter van het kanton Fléron
5. Christiane Malmendier, raadsheer in het hof van beroep te Luik
6. Vincent Macq, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen
7. Philippe Morandini, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant
8. Jacqueline Devreux, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
9. Patrick Mandoux, raadsheer in het hof van beroep te Brussel
10. Jean-Claude Van Espen, ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
11. Annie Philippart, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi

Hebben de hoedanigheid van opvolger (art. 259bis -2, § 4 Ger.W.):

1. Jean-François Funck, rechter in de arbeidsrechtbank te Nijvel
2. Georges-Henri Simonis, eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi
3. Emile Goldenberg, ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
4. Pierre Cornélis, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel
5. Yves Deloge, substituut-generaal bij het arbeidshof te Luik
6. Christine Wilwerth, eerste substituut-krijgsauditeur, met opdracht bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Luik
7. Charles-Eric Clesse, substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Charleroi
8. Laure Du Castillon, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
9. Philippe de Hemricourt de Grunne, substituut-krijgsauditeur, met opdracht bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
10. Pierre Papleux, vrederechter van het kanton Aat-Lessen
11. Denis Maréchal, substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Luik
12. Christine Larcin, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel
13. Pierre Charles, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen
14. Marianne Renson-Salme, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik
15. Françoise Kevers, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik
16. Carine Van Damme, toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel
17. Damine Chevalier, vrederechter van het tweede kanton Doornik
18. Georges Stevens, toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel

Niet-Magistraten

Werden verkozen verklaard tot lid:

1. De heer Jean-François Cats, bedrijfsrevisor
2. Mevr. Françoise Collard (*), advocate
3. De heer Edouard Delruelle (*), gewoon hoogleraar aan de ULg, leerstoel morele en politieke filosofie
4. De heer Benoît Frydman (*), docent aan de Faculteit rechten van de U.L.B.
5. De heer Jacques Hamaide (*), advocaat
6. De heer Pierre Jadoul (*), advocaat en docent aan de ICHEC-ISC Saint-Louis
7. Mevr. Jacqueline Oosterbosch, advocate
8. De heer Jean-Paul Pruvot (**), gedelegeerd bestuurder van een verzekeringsmaatschappij
9. Mevr. Nicole Roland, directeur van de niet-gesubsidieerde opvangmilieus binnen de directie “opvang” van de “Office de la naissance et de l'enfance (ONE)”
10. De heer Pascal Vrebos, hoogleraar aan het “Institut Cooremans”, aan de “Académie des beaux-arts » en aan het « Conservatoire royal de Bruxelles”
11. Mevr. Rosita Winkler, lector aan de ULg en hoofd van het laboratorium moleculaire oncologie, afdeling radio-immunologie van de ULg

Hebben de hoedanigheid van opvolger (art. 259bis -2, § 4 Ger.W.):

1. Mevr. Annie Allard, juridisch adviseur bij de RTBF
2. Mevr. Marie-Christine Belleville, adviseur-generaal van Ambtenarenzaken in functie bij het Adviesbureau voor organisatie en beheer (ABC), met opdracht bij de FOD Financiën
3. De heer Luc Bihain, advocaat, lector en adjunct-docent aan de Faculteit rechten van de ULg
4. De heer Jacques Bourgaux (*), advocaat
5. De heer Philippe Damman, kandidaat-gerechtsdeurwaarder
6. De heer Jean-Albert Deltenre (*), advocaat
7. De heer Etienne Descamps, advocaat
8. Mevr. Isabelle de Viron, advocate
9. Mevr. Françoise Domont-Naert, belast met de economische en juridische informatie bij de consumentenvereniging Test Aankoop
10. De heer Philippe Dumoulin, arts
11. De heer Bernard Garcez, administratief directeur van de haven van Brussel
12. De heer Serge Hauppe, parlementair medewerker
13. De heer Bernard Hermant, bedrijfsleider
14. De heer François Jongen (*), advocaat, hoogleraar aan de Faculteit rechten van de U.C.L. en adjunct-hoogleraar aan de ULg
15. Mevr. Pascale Lecocq (*), docente aan de Faculteit rechten van de ULg
16. De heer Michel Loozen, secretaris van het politiecollege en van de politieraad en tevens hoofd van de dienst Juridische Zaken en Geschillen van de zone Anderlecht-Vorst-Sint-Gillis van de lokale politie
17. De heer Philippe Marchandise, bedrijfsjurist
18. De heer Laurent Marlière (**), bedrijfsleider en hoofdredacteur van de “Journal du Juriste”
19. Mevr. Béatrice Remy, notaris
20. Mevr. Sylvie Risopoulos, bestuursdirecteur bij de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie
21. Mevr. Bernadette Smeesters, onderzoekster bij het “Centre de recherche et de prospective en droit social” van de U.L.B.
22. De heer Paul Vanwelde, zaakvoerder
23. De heer José Vilain, ambtenaar bij de FOD Financiën
24. Mevr. Jeanine Windey (*), advocate

-----------

Nota

(*) Kandidaten voorgedragen door de orden van advocaten of door de universiteiten en hogescholen van de Vlaamse en Franse Gemeenschap. (**) Kandidaten met kennis van het Duits.

 

Commentaren

Klachten justitie

Klachten over werking Justitie nemen toe

De Hoge Raad voor de Justitie ontving in 2007 meer klachten over de traagheid en procedures bij het gerecht. Zo bleek een faillissement uit 1979 nog niet afgehandeld. Dat staat in het jaarverslag van de Raad, waarover de krant De Tijd bericht.

Nooit zoveel klachten
De Hoge Raad ontving het voorbije jaar 341 nieuwe klachten over de werking van justitie. De voorbije vijf jaar waren er nog nooit zo veel klachten. Het zijn vooral gewone burgers die hun beklag doen (93 pct). Nog geen 5 procent komt van de advocatuur.

Kritiek neemt toe
In zijn jaarverslag waarschuwt de Hoge Raad dat de kritiek over de traagheid van de rechtsgang en het verloop van de procedure toeneemt. Het gaat al om een op de drie klachten die vorig jaar zijn behandeld. Er zijn steeds meer klachten over de magistratuur.

Minder kandidaat-magistraten
De Hoge Raad organiseert ook de magistratenexamens en waarschuwt voor een "duidelijke daling" van het aantal kandidaten. Voorlopig lijkt het ambt van magistraat nog aantrekkelijk, maar als de dalende tendens doorzet, dringen maatregelen zich op, luidt het.

Personeelstekort
Bij de parketten worden de aanslepende personeelstekorten wel zorgwekkend. De Hoge Raad pleit voor structurele maatregelen en vooral voor het opkrikken van het imago van de parketten. (belga/tdb)

De Morgen, 28/06/08

Gepost door: Jan B | 02-05-09

Leden Hoge Raad Vijf van de zeven Nederlandstalige magistraten in de Hoge Raad voor de Justitie werden herverkozen voor een nieuwe termijn. Bij de Franstaligen werden de drie uittredende magistraten allen herverkozen. In beide taalgroepen haalde een vrouw het meeste aantal stemmen.
(tijd) - De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) bestaat uit 44 leden. De helft is Franstalig, de helft Nederlandstalig. De helft van elke taalgroep bestaat uit magistraten. Vrijdag verkoos de magistratuur haar nieuwe vertegenwoordigers. De resultaten (pdf-bestand) werden zaterdag bekendgemaakt. De HRJ is onder meer verantwoordelijk voor de klachten van burgers over Justitie en de benoeming van de magistraten.

Aan Nederlandstalige kant kreeg Ria Mortier, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, het meeste stemmen achter haar naam. Kathelyne Brys, substituut-procureur des Konings bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg, is de op één na populairste magistraat. Jean-Luc Cottyn vult de topdrie. Cottyn is advocaat-generaal bij het hof van beroep in Gent.

Het Franstalig kiescollege gaf het meeste aantal stemmen aan Nadia De Vroede, substituut procureur-generaal bij het Brusselse hof van beroep. Daarna volgden respectievelijk Vincent Macq, substituut procureur des Konings bij de Naamse rechtbank van eerste aanleg, en Françoise Diverse, rechter in de Luikse rechtbank van eerste aanleg.

De nieuwe raad telt negen vrouwen, waarvan vijf Nederlandstaligen en vier Franstaligen, en dertien mannen, waarvan zes Nederlandstaligen en zeven Franstaligen. De gemiddelde leeftijd van de 22 nieuwe leden is 49 jaar.

De andere 22 leden van de HRJ, niet-magistraten, worden benoemd door de Senaat. Op 1 september treedt de nieuwe raad aan voor een periode van vier jaar.

Sebastien Rousseau


De Tijd, 8/03/2008

Gepost door: Yves | 10-05-09

Bevoegdheden Hoge Raad De Hoge Raad voor de Justitie
Er bestaat voor geheel België een Hoge Raad voor de Justitie.

Deze Raad telt 44 leden.

1. Samenstelling

De Hoge Raad voor de Justitie bestaat uit een Nederlandstalig en uit een Franstalig college van elk 22 leden.

Elk college bestaat uit 11 magistraten en 11 niet-magistraten.

De magistraten worden verkozen bij rechtstreekse en geheime verkiezingen uit de beroepsmagistraten in actieve dienst door een Nederlandstalig en een Franstalig kiescollege dat bestaat uit de beroepsmagistraten van de taalrol die overeenstemt met die van de benoeming.

De niet-magistraten worden door de Senaat benoemd met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.

De leden nemen in de Hoge Raad zitting voor een periode van 4 jaar. Hun mandaat kan worden hernieuwd.

Om de lijst te kennen van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie, klik hier.

2. Voorzitterschap

Het voorzitterschap van de Hoge Raad wordt voor een termijn van 1 jaar beurtelings bekleed door een Franstalig en Nederlandstalig lid van het bureau.

Het bureau bestaat uit 2 magistraten (Nederlandstalig en Franstalig) en 2 niet-magistraten (Nederlandstalig en Franstalig).

De Hoge Raad wijst op voorstel van elk college de commissies aan waarvan de leden van het bureau het voorzitterschap bekleden.

Het voorzitterschap van elk college wordt voor een termijn van 2 jaar beurtelings bekleed door de voorzitters van de benoemingscommissie en de advies- en onderzoekscommissie.

3. Algemene vergadering van de Hoge Raad

De Hoge Raad ontvangt rechtstreeks van de bevoegde instanties de door de wet of bij verordening voorgeschreven verslagen die verband houden met de algemene werking van de rechterlijke orde

De algemene vergadering is bevoegd voor :

- de goedkeuring van de adviezen, voorstellen, verslagen, richtlijnen, programma's en andere handelingen van de colleges en de commissies.

- de vaststelling van de beëindiging van het mandaat van een lid van de Hoge Raad.

De algemene vergadering stelt aan de hand van een analyse en een evaluatie van de vergaarde informatie een jaarlijks verslag op over de algemene werking van de rechterlijke orde.

De minister van Justitie of zijn vertegenwoordiger kan op uitnodiging van de Hoge Raad of op eigen verzoek worden gehoord.

4. Bevoegdheden van de Hoge Raad

De Hoge Raad voor de Justitie oefent zijn bevoegdheden uit in volgende materies :

- de voordracht van de kandidaten voor een benoeming tot vrederechter, rechter in de rechtbanken, raadsheren in de hoven en het Hof van Cassatie of tot ambtenaar van het openbaar ministerie;

- de voordracht van de kandidaten voor een aanwijzing in de functie van eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, eerste voorzitters van de hoven en voorzitters van de rechtbanken en in de functies van korpschef bij het openbaar ministerie;

- de toegang (examen beroepsbekwaamheid, vergelijkend examen dat toegang verleend tot de gerechtelijke stage) tot het ambt van rechter of van een ambtenaar van het openbaar ministerie;

- de vorming van de rechters en de ambtenaren van het openbaar ministerie;

- het opstellen van standaardprofielen voor de aanwijzingen tot korpschef;

- het geven van adviezen en voorstellen inzake de algemene werking en de organisatie van de rechterlijke orde;

- het algemeen toezicht op en de bevordering van het gebruik van de interne controlemiddelen;

- met uitsluiting van enige tuchtrechtelijke en strafrechtelijke bevoegdheid :

het ontvangen en het opvolgen van klachten inzake de werking van de rechterlijke orde;
het instellen van een onderzoek naar de werking van de rechterlijk orde.
De eerste 4 bevoegdheden worden toegewezen aan de bevoegde benoemings- en aanwijzingscommissie, de laatste 4 bevoegdheden worden toegewezen aan de bevoegde advies- en onderzoekscommisie.
5. Commissies

Binnen elk college is er een benoemings- en aanwijzingscommissie en een advies- en onderzoekscommissie.

Benoemings- en aanwijzingscommissies
Elk college stelt een benoemings- en aanwijzingscommissie in, "benoemingscommissie" genoemd, die bestaat uit 14 leden, waarvan de helft magistraten en de helft niet-magistraten zijn.
De Nederlandstalige en de Franstalige benoemingscommissie vormen samen de verenigde benoemingscommissie.

Het voorzitterschap van de verenigde benoemingscommissie wordt voor een termijn van 2 jaar beurtelings bekleed door de voorzitters van de Nederlandstalige en van de Franstalige benoemingscommissie, te beginnen met de oudste.

De verenigde benoemingscommissie bereidt de programma's voor het examen inzake beroepsbekwaamheid en het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage voor, evenals de richtlijnen en de programma's voor de permanente vorming van magistraten en de gerechtelijke stage.

De benoemingscommissies zijn bevoegd voor de voordracht van kandidaten voor de benoemingen tot magistraat en de aanwijzingen tot korpschef, bijstandsmagistraat of federaal magistraat en voor de praktische organisatie van de hievoor vermelde examens.

Advies- en onderzoekscommissies
Elk college stelt een advies- en onderzoekscommissie in die bestaat uit 8 leden, waarvan de helft magistraten en de helft niet-magistraten zijn.
De Nederlandstalige en de Franstalige advies- en onderzoekscommissie vormen samen de verenigde advies- en onderzoekscommissie.

Het voorzitterschap van de verenigde advies- en onderzoekscommissie wordt voor een termijn van 2 jaar beurtelings bekleed door de voorzitter van de Nederlandstalige en van de Franstalige advies- en onderzoekscommissie, te beginnen met de oudste.

De verenigde advies- en onderzoekscommissie bereidt, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de algemene vergadering, de minister van Justitie of de meerderheid van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers of van de Senaat de adviezen en voorstellen voor over :

- de algemene werking van de rechterlijke orde;

- de wetsvoorstellen en -ontwerpen die een weerslag hebben op de algemene werking van de rechterlijke orde;

- de aanwending van de beschikbare middelen.

De verenigde advies- en onderzoekscommissie kan alle informatie inwinnen die nuttig is voor de vermelde taken.

Een verzoek tot informatie aan leden van de rechterlijke orde geschiedt na voorafgaande kennisgeving aan hun respectieve korpschefs en hiërarchische meerderen.

De verenigde advies- en onderzoekscommissie bereidt de standaardprofielen voor de functies van korpschef voor op basis van de criteria bepaald door de Hoge Raad.

De verenigde advies- en onderzoekscommissie is belast met het algemeen toezicht op en de bevordering van het gebruik van de middelen van interne controle binnen de rechterlijk orde.

Elke advies- en onderzoekscommissie ontvangt de klachten over de werking van de rechterlijke orde en verzekert de opvolging ervan.

Hoge Raad voor Justitie
Louisalaan 65 - bus 1
1050 BRUSSEL

tel; : 02/535.16.16
fax : 02/535.16.20
e-mail : info@hrj.be

LINK:

Gepost door: Yves | 10-05-09

De pagina met de lijst van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie is het laatst bewerkt op 11 mrt 2009.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_de_leden_van_de_Hoge_Raad_voor_de_Justitie

Gepost door: Jan Boeykens | 30-07-10

De commentaren zijn gesloten.